Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Koszt opróżnienia oczyszczalni przydomowej określony jest w cenniku Wywozu ścieków z oczyszczalni przydomowej.  Jeśli oczyszczalnia mieści się w granicach stref usług asenizacyjnych  obowiązuje stała cena za 1 m3 wybranych nieczystości, przy czym minimalna opłata naliczana jest jak za odebranie 2 m3. Jeśli masz oczyszczalnię poza granicą stref obowiązuje dopłata a transport. Jeśli chcesz poznać jej wysokość TUTAJ (pod załącznikami) zamieściliśmy mapę z formularzem, który pomoże Ci go określić!

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy