Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Jaka cena za opróżnienie oczyszczalni przydomowej? Tu znajdziesz odpowiedź!

Koszt opróżnienia oczyszczalni przydomowej określony jest w cenniku Wywozu ścieków z oczyszczalni przydomowej.  Jeśli oczyszczalnia mieści się w granicach stref usług asenizacyjnych  obowiązuje stała cena za 1 m3 wybranych nieczystości, przy czym minimalna opłata naliczana jest jak za odebranie 2 m3. Jeśli masz oczyszczalnię poza granicą stref obowiązuje dopłata a transport. Jeśli chcesz poznać jej wysokość TUTAJ (pod załącznikami) zamieściliśmy mapę z formularzem, który pomoże Ci go określić!

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy