Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

POLITYKA PRYWATNOŚCI i COOKIES

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA Sp. z o.o.

I Ochrona danych osobowych:

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z usług zamawianych za pośrednictwem strony internetowej, (zwanej dalej Serwisem) w domenie *.geanova.pl oraz *wywozimy.pl. Podstawą prawną Polityki Prywatności jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Administratorem Twoich danych osobowych w Serwisie jest:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA Sp. z o.o..

Leśna 1, Józefów

05-860 Płochocin

NIP: 529 000 90 57

REGON: 011541641

KRS: 0000067559, SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO (zwana dalej Spółką).

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych oraz prywatności Użytkowników Serwisu, Spółka opracowała wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają na celu zapewnienie poszanowania prywatności i ochrony danych osobowych podczas zamawiania i realizacji usług Spółki.
 2. Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pisząc na adres siedziby firmy:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA Sp. z o.o..

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Leśna 1, Józefów

05-860 Płochocin

Kontakt z Inspektorem jest możliwy również poprzez adres E-Mail IOD@geanova.pl

 1. Spółka stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia techniczne, fizyczne i organizacyjne w celu ochrony danych Użytkowników. Dodatkowo Serwis został wyposażony w protokół SSL, który pozwala w bezpieczny i skuteczny sposób na szyfrowanie przesyłanych danych pomiędzy Użytkownikiem korzystającym z usług oferowanych przez Serwis, a serwerem do którego wysyłane są informacje lub dane osobowe Użytkownika.
 2. Dane osobowe Użytkownika Serwisu przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika lub w celu zamawiania usług, realizacji usług, realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 3. Administrator zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika. W zakresie uzasadnionym daną usługą, Spółka może poprosić Użytkownika Serwisu o podanie w następujących danych osobowych:
  1. imię, nazwisko;
  2. nazwa firmy;
  3. ulica nr domu/lokalu
  4. kod, miejscowość;
  5. e-mail;
  6. numer telefonu;
  7. numer NIP, REGON;
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem nawiązania kontaktu, podpisania umowy, złożenia zamówienia, potwierdzenia przyjęcia zamówienia, realizacji usług, natomiast konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości nawiązania współpracy ze Spółką.
 5. Spółka może zbierać dane osobowe podane przez Użytkowników i przetwarzać w celu:
  1. dokonania złożenia zamówienia,
  2. realizacji zamówień,
  3. kontaktu handlowego drogą mailową lub telefonicznie,
  4. wysyłania informacji o charakterze marketingowym,
  5. rozpatrywania reklamacji,
  6. odpowiedzi na zapytania o informacje nadesłane przez Użytkowników,
 6. Dane osobowe pozostawione w Serwisie, Spółka nie przekazuje do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator danych zapewnia Użytkownikowi Serwisu dostęp do swoich danych osobowych. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo przeniesienia danych. Dane będą przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu. Zmiany mogą być dokonywane w dowolnym czasie.
 8. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zamówień będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia lub do czasu zakończenia współpracy, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych, kontaktu telefonicznego, objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe lub unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji danych.
 10. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę narusza przepisy RODO, Użytkownik którego dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 11. Spółka zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności i zasad stosowania plików „cookies” w Serwisie, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie Ochrony Danych Osobowych oraz rozwój Serwisu internetowego. O wszelkich zmianach Spółka będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

 II Polityka plików cookies:

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania w urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem, który zamieszcza pliki cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu oraz uzyskuje do nich dostęp jest Administrator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu;
  3. rozpoznanie urządzenia Użytkownika i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.
 5. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach Serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane w Serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkowników.
 6. W Serwisie wykorzystywane są następujące pliki cookies:
  1. Tymczasowe (sesyjne) – pliki tymczasowo znajdujące się w pamięci przeglądarki, które pozostają w jej pamięci do momentu zakończenia sesji (wyłączenia przeglądarki).
  2. Stałe – pliki pozostające w pamięci przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to wybrane przez Użytkownika ustawienia przeglądarki.
  3. Funkcjonalne – umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez użytkownika funkcjonalności Serwisu.
  4. Zewnętrzne – pochodzące z zewnętrznej witryny która zbiera ogólne i anonimowe dane statystyczne np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z właścicielem Serwisu . Serwis współpracuje z Google Analytics. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245
 7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies, a także automatyczne ich blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Microsoft Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Safari : http://support.apple.com/kb/PH5042

Bing: http://www.microsoft.com/PrivacyStatement/pl-pl/Bing/Default.aspx#EAB

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

(Ostatnia aktualizacja 2022-05)

Pobierz Politykę Prywatności Gea-Nova sp. z  o.o.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy