Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Serwis oczyszczalni, kanalizacji i przepompowni

Cena: jest uzależniona od rodzaju, wielkości oraz stanu technicznego obiektu, a także warunków jego pracy.

Obszar: woj. mazowieckie/Polska

Sprzęt: samochody ciśnieniowe do czyszczenia kanalizacji, specjalistyczne samochody serwisowe z bogatym wyposażeniem, sprzęt laboratoryjny itd.

Kluczowym elementem naszej działalności jest serwis oczyszczalni, kanalizacji i przepompowni. Eksploatacja obiektów wodno-kanalizacyjnych obejmuje ich konserwację oraz bieżący nadzór nad obiektem mający zagwarantować jego bezawaryjne, ekonomiczne i długotrwałe funkcjonowanie. Pod terminem eksploatacji obiektu rozumiemy jego nadzór, obsługę i konserwację.

Zajmujemy się następującymi obiektami technologicznymi:

 • oczyszczalnie i podczyszczalnie ścieków (niezależnie od wielkości),
 • przepompownie ścieków,
 • stacje zlewne,
 • sieci kanalizacyjne,
 • stacje uzdatniania wody,
 • ujęcia wody
 • sieci wodociągowe.

Prawidłowa eksploatacja tych obiektów jest podstawą właściwej ich pracy oraz długiego czasu funkcjonowania. Zespół naszych doświadczonych pracowników, grupa technologów, własne laboratorium i zaplecze warsztatowe gwarantują najlepsze wsparcie dla eksploatowanej przez nas infrastruktury.

Najchętniej podejmujemy się eksploatacji na okres nie krótszy niż roczny.

Możliwe są następujące formy współpracy:

Eksploatacja: (dotyczy wszystkich obiektów) przejmujemy pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie infrastruktury. Obiekt obsługują nasi, przeszkoleni pracownicy i to my ponosimy wszystkie koszty bieżącej eksploatacji obiektu. Naszym wynagrodzeniem jest miesięczny ryczałt, natomiast potencjalne przychody (w przypadku oczyszczalni lub stacji uzdatniania wody) są przychodem właściciela obiektu. Jest to najczęściej praktykowana forma współpracy.

Dzierżawa: właściwie prowadzone większe oczyszczalnie ścieków lub stacje uzdatniania wody powinny być przedsięwzięciami rentownymi. Właścicielami takich obiektów są gminy lub miasta. Gminne zakłady obsługujące tą infrastrukturę są często prowadzone nieefektywnie przez osoby nie mające odpowiedniego przygotowania i w efekcie, muszą być dofinansowywane z budżetów samorządowych. Dzieje się tak zazwyczaj w przypadku niewielkich ośrodków gminnych/miejskich. Jesteśmy przygotowani do podjęcia współpracy, w ramach której przejmujemy pełną odpowiedzialność za eksploatację infrastruktury komunalnej. W takim scenariuszu przychody z tytułu sprzedaży ścieków i/lub wody są naszymi przychodami, a właścicielowi (gminie/miastu) płacimy miesięczną dzierżawę. Takiego rodzaju współpraca jest możliwa wyłącznie na okres minimum 3 – 5 lat.

Przykład współpracy: oczyszczalnia ścieków przy średniej wielkości centrum handlowym; nie wymaga stałej obecności pracownika; serwis oczyszczalni składa wizyty 3 razy w tygodniu; informacja GSM w przypadku awarii jakichkolwiek urządzeń; odpowiednia ilość analiz laboratoryjnych; sprawozdawczość; zagospodarowanie wszystkich odpadów z oczyszczalni; otrzymujemy miesięczne wynagrodzenie ok. 3 500 zł netto (zagospodarowanie odpadów płatne oddzielnie, w zależności od ich ilości); współpraca od 2003 roku.

Przykład współpracy: infrastruktura kanalizacyjna w bazie logistycznej; wspólnie z właścicielem określiliśmy zakres prac, które muszą być wykonywane i oszacowaliśmy ich koszty; nasz serwis kanalizacji 2 razy w tygodniu sprawdza prawidłowość funkcjonowania kluczowych elementów systemu; określone prace eksploatacyjne wykonywane są odpowiednio: raz na tydzień, raz na miesiąc, raz na kwartał i raz na rok; otrzymujemy stałe wynagrodzenie w wysokości ok. 4 500 zł/m-c netto; współpraca trwa od roku 2000.

Przykład współpracy: eksploatacja kompletnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (oczyszczalnia ścieków, sieć kanalizacyjna, 3 przepompownie, stacja uzdatniania wody, sieć wodociągowa) dla wydzielonego osiedla; ponosimy pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie infrastruktury; wszystkie koszty eksploatacji ponosi GEA-NOVA (media, koszty pracowników, utylizacja odpadów itd.); stała ryczałtowa opłata ok. 31 000 zł/m-c.

Przykład współpracy: komunalna oczyszczalnia wraz z przepompowniami w podwarszawskiej gminie; obiekt miał być modernizowany, ale prawidłowa eksploatacja pokazała, że cały czas posiada wymaganą przepustowość i zadanie inwestycyjne można odsunąć; wszystkie koszty serwisu przepompowni i oczyszczalni wraz z pełną odpowiedzialnością za funkcjonowanie leżą po stronie eksploatatora; właściciel płaci ryczałt w wysokości ok. 18 000 zł/m-c.

Od kilku lat zajmujemy się kompleksową eksploatacją sieci wodociągowych z ujęciami, stacjami uzdatniania wody i stacjami podnoszącymi ciśnienie.  Wśród usług towarzyszących oferujemy również kompleksowy przegląd wszystkich typów hydrantów naziemnych i podziemnych zainstalowanych na sieciach wodociągowych i pożarowych.

Usługa obejmuje:

 1. Pomiar ciśnienia statycznego wody
 2. Pomiar ciśnienia dynamicznego wody
 3. Pomiar natężenia przepływu wody
 4. Przegląd techniczny (kontrola odwodnienia hydrantu itp.)

Po przeglądzie sporządzany jest protokół z wynikami pomiarów i oceną czy urządzenie jest sprawne względem obowiązujących przepisów.
Posiadamy certyfikowany sprzęt i uprawnienia do wykonywania przeglądów.
Koszt usługi uzależniony jest ok ilości przebadanych urządzeń.

Więcej informacji uzyskasz w Dziale Sprzedaży:

tel. 22 722 90 05 w. 209 lub email: geanova@geanova.pl

kom. 693 860 142 lub email: maciej.wojciechowski@geanova.pl

eksploatacja obiektów wodno kanalizacyjnych

 

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy