Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Serwis kanalizacji

Naszym Klientom zapewniamy serwis kanalizacji, oczyszczalni i przepompowni. Prowadzimy także serwis separatorów, co stanowi ważną część naszej działalności. Eksploatacja obiektów wodno-kanalizacyjnych obejmuje ich konserwację oraz bieżący nadzór nad obiektem, mający zagwarantować jego bezawaryjne, ekonomiczne i długotrwałe funkcjonowanie. Pod terminem eksploatacji obiektu rozumiemy jego nadzór, obsługę i konserwację. Serwis kanalizacji należy wykonywać regularnie, aby zapobiec powstaniu niedrożności. Profilaktycznie działania zapobiegają awariom, do których może dojść nawet wtedy, gdy ścieki swobodnie przepływają przez rury. Często zdarza się, że osady stopniowo zmniejszają drożność przewodów, dlatego warto nawiązać stałą współpracę z serwisem kanalizacji.

Serwis oczyszczalni

Zajmujemy się serwisem oczyszczalni w Warszawie, w województwie mazowieckim, a także w jego okolicach. Usługa polega na udzielaniu przez nas regularnego wsparcia technologicznego, które obejmuje pomoc w razie pojawienia się problemów na oczyszczalni, a także konserwację i utrzymanie jej w prawidłowym stanie. Każda wizyta kończy się sporządzeniem raportu zawierającego wyniki przeprowadzonych analiz oraz obserwacje i uwagi. Przekazujemy wskazówki, które pomogą w optymalizacji pracy oczyszczalni. Sprawdzamy m.in. wskazania sondy pH, wskazujemy konieczne to stosowania dawki reagentów chemicznych i sprawdzamy wydajność pomp. Wykonujemy też analizy ścieków i osadów. Nasz personel jest kompleksowo przeszkolony, a firma wyposażona jest w nowoczesne zaplecze technologiczne, dlatego w ramach serwisu oczyszczalni gwarantujemy rzetelnie wykonaną pracę.

Serwis separatorów

Zajmujemy się serwisem separatorów. Oferujemy kontrolę ilości odseparowanych odpadów niebezpiecznych. Na podstawie tych danych dokonujemy oceny funkcjonowania separatora. Przeprowadzamy też pomiar grubości warstwy olejów lekkich, substancji mineralnych oraz stanu wkładu i pływaka. Regularny serwis i czyszczenie separatorów umożliwiają utrzymanie jego wysokiej wydajności. Zapobiegają też przed przedostawaniem się cieczy lekkich do odpływu i przed powstawaniem zatorów kanalizacji. Do współpracy zapraszamy m.in. restauracje, hotele i firmy z branży gastronomicznej oraz zarządców placów i parkingów. Zapewniamy sprawny serwis separatorów tłuszczu i separatorów substancji ropopochodnych.

Konserwacja oczyszczalni

Cena za serwis i konserwację oczyszczalni, kanalizacji oraz przepompowni jest ustalana indywidualnie z Klientem. Zależy ona przede wszystkim od rodzaju, wielkości, a także stanu technicznego obiektu i warunków jego pracy. Do obsługi zleceń wykorzystujemy samochody ciśnieniowe, które doskonale sprawdzają się w czyszczeniu kanalizacji. Dysponujemy także specjalistycznymi samochodami serwisowymi, posiadającymi bogate wyposażenie oraz sprzętem laboratoryjnym.

Zajmujemy się następującymi obiektami technologicznymi:

 • oczyszczalnie i podczyszczalnie ścieków (niezależnie od wielkości),
 • przepompownie ścieków,
 • stacje zlewne,
 • sieci kanalizacyjne,
 • stacje uzdatniania wody,
 • ujęcia wody
 • sieci wodociągowe.

Prawidłowa eksploatacja tych obiektów jest podstawą właściwej ich pracy oraz długiego czasu funkcjonowania. Zespół naszych doświadczonych pracowników, grupa technologów, własne laboratorium i zaplecze warsztatowe gwarantują najlepsze wsparcie dla eksploatowanej przez nas infrastruktury. Dzięki naszej pracy mogą mieć Państwo pewność, że obiekty są sprawne, bezpieczne i przystosowane do ich przeznaczenia. Wykonując powierzone nam zadania, przykładamy wagę do wszystkich szczegółów. Wykazujemy się sumiennością, rzetelnością i terminowością, ponieważ zlecenia realizujemy w ustalonym wcześniej z Klientem terminie. W razie pytań bądź wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji przez cały okres współpracy.

Cena: jest uzależniona od rodzaju, wielkości oraz stanu technicznego obiektu, a także warunków jego pracy.
Obszar: woj. mazowieckie/Polska
Sprzęt: samochody ciśnieniowe do czyszczenia kanalizacji, specjalistyczne samochody serwisowe z bogatym wyposażeniem, sprzęt laboratoryjny itd.

Najchętniej podejmujemy się eksploatacji na okres nie krótszy niż roczny.

Oferowane formy współpracy z serwisem kanalizacji

Jeśli są Państwo zainteresowani serwisem kanalizacji, oczyszczalni lub przepompowni, zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Możliwe są dwie formy współpracy:

 • eksploatacja (dotyczy wszystkich obiektów) – przejmujemy pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie infrastruktury. Obiekt obsługują przeszkoleni pracownicy i to my ponosimy wszystkie koszty jego bieżącej eksploatacji. Naszym wynagrodzeniem jest miesięczny ryczałt, natomiast potencjalne przychody (w przypadku oczyszczalni lub stacji uzdatniania wody) są przychodem właściciela obiektu. Jest to najczęściej praktykowana forma współpracy,
 • dzierżawa – właściwie prowadzone większe oczyszczalnie ścieków lub stacje uzdatniania wody powinny być przedsięwzięciami rentownymi. Właścicielami takich obiektów są gminy lub miasta. Gminne zakłady obsługujące tę infrastrukturę są często prowadzone nieefektywnie przez osoby, które nie mają odpowiedniego przygotowania i w efekcie, muszą być dofinansowywane z budżetów samorządowych. Dzieje się tak zazwyczaj w przypadku niewielkich ośrodków gminnych/miejskich. Jesteśmy przygotowani do podjęcia współpracy, w ramach której przejmujemy pełną odpowiedzialność za eksploatację infrastruktury komunalnej. W takim scenariuszu przychody z tytułu sprzedaży ścieków i wody są naszymi przychodami, a właścicielowi (gminie/miastu) płacimy miesięczną dzierżawę. Takiego rodzaju współpraca jest możliwa wyłącznie na okres minimum 3 – 5 lat.

Przykład współpracy: oczyszczalnia ścieków przy średniej wielkości centrum handlowym; nie wymaga stałej obecności pracownika; serwis oczyszczalni składa wizyty 3 razy w tygodniu; informacja GSM w przypadku awarii jakichkolwiek urządzeń; odpowiednia ilość analiz laboratoryjnych; sprawozdawczość; zagospodarowanie wszystkich odpadów z oczyszczalni; otrzymujemy miesięczne wynagrodzenie ok. 3 500 zł netto (zagospodarowanie odpadów płatne oddzielnie, w zależności od ich ilości); współpraca od 2003 roku.
Przykład współpracy: infrastruktura kanalizacyjna w bazie logistycznej; wspólnie z właścicielem określiliśmy zakres prac, które muszą być wykonywane i oszacowaliśmy ich koszty; nasz serwis kanalizacji 2 razy w tygodniu sprawdza prawidłowość funkcjonowania kluczowych elementów systemu; określone prace eksploatacyjne wykonywane są odpowiednio: raz na tydzień, raz na miesiąc, raz na kwartał i raz na rok; otrzymujemy stałe wynagrodzenie w wysokości ok. 4 500 zł/m-c netto; współpraca trwa od roku 2000.
Przykład współpracy: eksploatacja kompletnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (oczyszczalnia ścieków, sieć kanalizacyjna, 3 przepompownie, stacja uzdatniania wody, sieć wodociągowa) dla wydzielonego osiedla; ponosimy pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie infrastruktury; wszystkie koszty eksploatacji ponosi GEA-NOVA (media, koszty pracowników, utylizacja odpadów itd.); stała ryczałtowa opłata ok. 31 000 zł/m-c.
Przykład współpracy: komunalna oczyszczalnia wraz z przepompowniami w podwarszawskiej gminie; obiekt miał być modernizowany, ale prawidłowa eksploatacja pokazała, że cały czas posiada wymaganą przepustowość i zadanie inwestycyjne można odsunąć; wszystkie koszty serwisu przepompowni i oczyszczalni wraz z pełną odpowiedzialnością za funkcjonowanie leżą po stronie eksploatatora; właściciel płaci ryczałt w wysokości ok. 18 000 zł/m-c.

Eksploatacja sieci wodociągowych

Od kilku lat zajmujemy się kompleksową eksploatacją sieci wodociągowych z ujęciami, stacjami uzdatniania wody i stacjami podnoszącymi ciśnienie.  Wśród usług towarzyszących oferujemy również kompleksowy przegląd wszystkich typów hydrantów naziemnych i podziemnych, zainstalowanych na sieciach wodociągowych i pożarowych.

Usługa obejmuje:

 1. pomiar ciśnienia statycznego wody,
 2. pomiar ciśnienia dynamicznego wody,
 3. pomiar natężenia przepływu wody,
 4. przegląd techniczny (kontrola odwodnienia hydrantu itp.).

Po przeglądzie sporządzany jest protokół z wynikami pomiarów i oceną czy urządzenie jest sprawne względem obowiązujących przepisów. Mamy certyfikowany sprzęt i uprawnienia do wykonywania przeglądów. Koszt usługi uzależniony jest ok ilości przebadanych urządzeń.

Więcej informacji uzyskasz w Dziale Sprzedaży:

kom. 663 206 228 lub email: rafal.chudzik@geanova.pl

kom. 693 860 057 lub email: lukasz.stuchala@geanova.pl

kom. 693 860 142 lub email: maciej.wojciechowski@geanova.pl

eksploatacja obiektów wodno kanalizacyjnych

 

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy