Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Osady i inne odpady ciekłe

Cena: Dokładną cenę określamy po ustaleniu:

  • kodu odpadu;
  • konsystencji odpadu (stała czy ciekła);
  • ilości odpadu odbieranej jednorazowo;
  • ilości odpadu odbieranej w skali roku;
  • ilości załadunku.

Obszar: bez ograniczeń.

Sprzęt: samochody asenizacyjne od 16 do 27 m3 oraz naczepy o ładowności 35 Mg (więcej o sprzęcie do wywozu ścieków i odpadów płynnych).

Specjalizujemy się w odbiorze wszelkiego rodzaju osadów z oczyszczalni ścieków. Odbieramy również inne biologicznie rozkładalne odpady ciekłe inne niż niebezpiecznetłuszcze, szlamy, oleje. Współpracując z oczyszczalnią ścieków przemysłowych, jesteśmy w stanie zaproponować Państwu również odbiór innych odpadów ciekłych, w tym niebezpiecznych. Pełna lista odpadów, które odbieramy do unieszkodliwienia znajduje się na dole strony.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami. W przypadku braku danych odnośnie składu odpadu jesteśmy w stanie przyjechać, pobrać próbkę do analizy i koniecznej do przygotowania oferty. W przypadku prostych badań (BZT5, CHZT, azot fosfor, detergenty) analiza jest dla Państwa bezpłatna!

Pogrubioną czcionką zaznaczone są odpady, na które możemy zaproponować szczególnie atrakcyjne stawki.

 

Kod odpadu Rodzaj odpadu Uwagi
02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia  
02 01 03 Odpadowa masa roślinna  
02 01 06 Odchody zwierzęce  
02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej  
02 01 99 Inne niewymienione odpady  
02 02 01 Odpady z mycia i przygotowywania surowców  
02 02 03 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa  
02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków Tylko w postaci ciekłej
02 02 99 Inne niewymienione odpady  
02 03 01 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania
surowców
 
02 03 03 Odpady poekstrakcyjne  
02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa  
02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków Tylko w postaci ciekłej
02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych
(z wyłączeniem 02 03 81)
 
02 03 99 Inne niewymienione odpady  
02 04 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków Tylko w postaci ciekłej
02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania  
02 05 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków Tylko w postaci ciekłej
02 05 99 Inne niewymienione odpady  
02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa  
02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków Tylko w postaci ciekłej
02 06 99 Inne niewymienione odpady  
02 07 01 Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców  
02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiów  
02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa  
02 07 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków Tylko w postaci ciekłej
02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary  
02 07 99 Inne niewymienione odpady Tylko w postaci ciekłej
03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż
wymienione w 03 01 04
 
04 01 07 Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni
ścieków
 
04 02 20 Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w
04 02 19
 
06 01 01 Kwas siarkowy i siarkawy  
06 01 02 Kwas chlorowodorowy  
06 01 04 Kwas fosforowy i fosforawy  
06 01 06 Inne kwasy  
06 01 99 Inne niewymienione odpady  
06 02 01 Wodorotlenek wapniowy  
06 02 04 Wodorotlenek sodowy i potasowy  
06 02 05 Inne wodorotlenki  
06 02 99 Inne niewymienione odpady  
06 03 13 Sole i roztwory zawierające metale ciężkie  
06 03 14 Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13  
06 03 16 Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15  
06 03 99 Inne niewymienione odpady  
06 05 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w
06 05 02
 
06 07 04 Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)  
06 11 83 Odpadowy siarczan żelazowy  
07 01 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w
07 01 11
 
07 01 99 Inne niewymienione odpady  
07 03 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w
07 03 11
 
07 03 99 Inne niewymienione odpady  
07 05 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w
07 05 11
Tylko w postaci ciekłej
07 05 81 Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80  
07 05 99 Inne niewymienione odpady  
07 06 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w
07 06 11
 
07 06 81 Zwroty kosmetyków i próbek  
07 06 99 Inne niewymienione odpady  
09 01 01 Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów  
09 01 04 Roztwory utrwalaczy  
09 01 13 Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione
w 09 01 06
 
09 01 99 Inne niewymienione odpady  
10 01 09 Kwas siarkowy  
10 01 26 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej  
10 02 81 Odpadowy siarczan żelazawy  
11 01 05 Kwasy trawiące  
11 01 06 Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05  
11 01 07 Alkalia trawiące  
11 01 08 Osady i szlamy z fosforanowania  
11 01 11 Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne  
11 01 12 Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11  
11 01 13 Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne  
11 01 14 Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13  
11 01 15 Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej
zawierające substancje niebezpieczne
 
11 01 98 Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne  
11 01 99 Inne niewymienione odpady  
12 03 01 Wodne ciecze myjące  
16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80  
16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80  
16 10 01 Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne  
16 10 02 Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01  
16 10 03 Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje
niebezpieczne
 
16 10 04 Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione
w 16 10 03
 
16 81 01 Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne  
16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01  
19 05 99 Inne niewymienione odpady  
19 08 01 Skratki  
19 08 02 Zawartość piaskowników Tylko w postaci ciekłej
19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe W postaci ciekłej lub ziemistej
19 08 07 Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych  
19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
 
19 08 12 Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne
niż wymienione w 19 08 11
 
19 08 14 Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych
inne niż wymienione w 19 08 13
 
19 08 99 Inne niewymienione odpady  
19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki  
19 09 02 Osady z klarowania wody  
19 09 03 Osady z dekarbonizacji wody  
19 09 06 Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych  
19 09 99 Inne niewymienione odpady  
19 11 06 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w
19 11 05
 
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji  
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne  
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji  
20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości  
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

Więcej informacji uzyskasz w Dziale Sprzedaży:

tel. 22 722 90 05 w. 209 lub email: geanova@geanova.pl

kom. 663 206 228 

Osady i inne odpady ciekłe
Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy