Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

11/12/2017

Jak często należy czyścić separatory substancji ropopochodnych

Separator czyli inaczej osadnik jest urządzeniem, które służy do oczyszczania ścieków przed wyprowadzeniem ich z sieci kanalizacyjnej. Separatory dzielą się na trzy grupy: separatory substancji ropopochodnych, skrobi i tłuszczów. Separatory substancji ropopochodnych stosowane są do oczyszczania wód deszczowych, roztopowych i procesowych z terenów, które zagrożone są skażeniem substancjami ropopochodnymi. Należą do nich między innymi stacje paliw czy parkingi samochodowe. Montaż separatorów jest usankcjonowany prawnie w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szkodliwych dla środowiska naturalnego. Sprawę separatorów regulują również Polskie Normy: PN-En 858:2005 oraz PN-S-02204:1997.

Zasady działania separatorów

Separatory to urządzenia przepływowe, w których następuje wydzielanie zarówno lżejszych od wody substancji ropopochodnych, jak i cięższej od wody zawiesiny. Wlot urządzenia wyposażony jest deflektor i osadnik, służący do zatrzymania zawiesiny łatwo opadającej. Reszt ścieków poprzez kratę wpływa do komory wlotowej, która kieruje je w stronę układu wielostrumieniowego, umieszczonego w dolnej części komory koalescencyjnej. Tam dochodzi dołączenia się cząstek substancji ropopochodnych i wypływanie ich w postaci kropli na powierzchnie. Zawiesina ulega sedymentacji i opada do przestrzeni podfiltrowej.  Następnie ścieki wypływają poprzez zasyfon.

Częstotliwość czyszczenia separatorów

Należy pamiętać, że częstotliwość odbioru odpadów z separatorów powinna być zgodna z zaleceniami, które określa producent. Większość z nich zaleca odbiór odpadów zgromadzonych w separatorze dwa razy do roku. Zdarza się jednak, że są one opróżniane znacznie rzadziej. W związku z tym może dojść do przekroczenia dopuszczalnych stężeń na opływie separatora. Konsekwencje takiej sytuacji poniesie użytkownik separatora. Oczyszczanie najlepiej wykonuje się we wczesnych miesiącach wiosennych. Wynika to z bardzo wysokiego obciążenia wód roztopowych zarówno osadem zaolejonym, jak również substancjami ropopochodnymi. Drugim dobrym momentem na usuwanie osadów są miesiące jesienno-zimowe. Dzięki wykonaniu czyszczenia w tym czasie zrobimy miejsce na osady, które spływać będą ze szczególnym nasileniem wiosną.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy