Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

18/12/2017

Na czym polega konserwacja urządzeń kanalizacyjnych

Celem eksploatacji kanalizacji jest zapewnienie stałego odpływy ścieków z nieruchomości. Aby warunek ten mógł być spełniony musi ona przez być utrzymywana w pełnej sprawności cały okres użytkowania. Zakres czynności eksploatacyjnych obejmuje przeglądy, konserwacje, remonty. Przeglądy instalacji i urządzeń kanalizacyjnych mają na celu kontrolę i stwierdzenie uszkodzeń i ocenę stanu zużycia elementów. Dzięki nim możliwe jest szybkie usunięcie usterek podczas działań konserwacyjnych. Drobne czynności naprawcze związane z konserwacją polegają na przepychaniu odpływów, przepychanie podejść kanalizacyjnych, usunięcie osadów nagromadzonych w syfonach, usunięcie osadów zalegających w przewodnikach. Natomiast remonty naprawcze swoim zakresem obejmują prace o większym stopniu trudności technicznych, aż do wymiany całej instalacji kanalizacyjnej. Zakres prac kwalifikacyjnych powinni wykonywać pracownicy posiadające stosowne kwalifikacje zawodowo. Dzięki temu będą one wykonywane sprawnie i fachowo.

Jakie zadania wykonywane są przez firmę Gea-nova

Wśród swojej bogatej oferty firma Gea-nova świadczy również takie zlecenia jak:  czyszczenie zbiorników i obiektów technologicznych, czyszczenie komory tlenowej wraz z wymianą systemu napowietrzania oraz zabezpieczeniem ścian komory powłoką ochronną, wymiana armatury przepompowni ścieków, instalacja grawitacyjnego przepływomierza ścieków oraz rozruch oczyszczalni ścieków. Dodatkowo ważną częścią oferty firmy jest czyszczenie kanalizacji. Usługa ta świadczona jest z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu, czyli samochodów ciśnieniowych do czyszczenia kanalizacji, urządzeń ciśnieniowych Karcher, sprężyn, a w razie potrzeby również ciężkiego sprzętu. Czyszczenie kanalizacji wiąże się z usuwaniem zanieczyszczeń z rurociągów, studzienek, osadników, a także z serwisem przepompowni sanitarnych, deszczowych oraz udrażnianiem kanalizacji z zatorów. Wszystkie te zadania wykonywane są profesjonalnie i niezwykle dokładnie.

Systematyczność – niezwykle istotna cecha

W przypadku prawidłowej eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych, bardzo istotna jest regularna kontrola ich stanu i przeprowadzanie systematycznych zabiegów konserwacyjnych. Często, nawet kiedy urządzenia działają bez zarzutu, nie mamy pewności, że nie są one zanieczyszczone osadami, które z czasem się nawarstwiają, mogąc w przyszłości prowadzić do poważnych awarii.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy