Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

01/07/2019

Czyszczenie osadników krok po kroku

Czyszczenie osadników w separatorach to bardzo ważne zadanie, które wykonywane jest przez specjalistyczne firmy dysponujące odpowiednim sprzętem i wiedzą, takie jak Geanova. W urządzeniach oczyszczających ścieki zachodzą procesy sedymentacji i flotacji, czego rezultatem jest powstawanie pewnych ilości zanieczyszczeń, widocznych jako osady. Takie osady mogą być bardzo szkodliwe, gdyż najczęściej charakteryzują się wysokim stężeniem węglowodorów ropopochodnych oraz zawiesin ogólnych. Często utrudniają też sprawne funkcjonowanie urządzeń. W tym właśnie celu specjalistyczne firmy wykonują usługi z zakresu czyszczenia osadników. W tym artykule wyjaśnimy, na czym polegają prace z tego zakresu.

Specyfika separatorów w urządzeniach oczyszczających

Separatory występują w różnych urządzeniach oczyszczających. Standardowo mogą występować w przemyśle spożywczym, w tym m.in. w lokalach gastronomicznych. Są to separatory tłuszczu, które w sposób mechaniczny oddzielają tłuszcze roślinne i zwierzęce od pozostałych ścieków. Innym przykładem są separatory ropopochodne, które służą do usuwania substancji ropopochodnych oraz zawiesiny ze ścieków deszczowych i procesowych. Znajdują zastosowanie m.in. na stacjach paliw, lotniskach czy myjniach. Każdy rodzaj separatora wymaga wykonywania regularnych kontroli, z kolei osadniki w nich muszą być odpowiednio czyszczone.

W separatorach ropopochodnych osadnik znajduje się na samym dole i jego zadaniem jest zatrzymywanie większych cząstek, np. piasku. Dokładne czyszczenie osadników to jedno z podstawowych działań serwisujących wykonywanych przez profesjonalne firmy. Oprócz czyszczenia należy też zadbać o odbiór odpadów niebezpiecznych oraz unieszkodliwienie odpadów ropopochodnych. Wszystkie te czynności powinny być realizowane przez jedną firmę, która posiada przeznaczony do tego celu sprzęt.

Cały proces konserwacji i czyszczenia osadników podobnie wygląda w przypadku separatorów tłuszczu. W tym przypadku jednak mamy do czynienia z gromadzącymi się w separatorach tłuszczami, które klasyfikowane są jako odpady niebezpieczne (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 2001 roku). Za ich odbiór również powinna odpowiadać firma posiadająca nie tylko niezbędną wiedzę, ale przede wszystkim specjalne pojazdy serwisowe.

 

 

 

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy