Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

23/07/2018

Czyszczenie przydomowej oczyszczalni ścieków

W przypadku, kiedy nie ma możliwości podłączenia gospodarstwa domowego do sieci kanalizacyjnej, właściciel działki ma od wyboru dwie opcje odprowadzania ścieków. Jedną z nich jest szambo szczelne, drugim przydomowa oczyszczalnia ścieków. Wielką zaletą przydomowych oczyszczalni ścieków jest fakt, że są bardzo niekłopotliwe w obsłudze i konserwacji. Aby mogły funkcjonować prawidłowo, wymagają bardzo niewielkich nakładów czasu i energii. Jednakże jak każde urządzenie, tak i oczyszczalnia ścieków z czasem się zużywa. Aby zapewnić optymalne działanie systemu, raz na jakiś czas niezbędny jest
przegląd i serwis oczyszczalni.

Na czym polega działanie oczyszczalni ścieków?

Technologia oczyszczalni ścieków wykorzystuje te same naturalne procesy samooczyszczania, które zachodzą w wodach powierzchniowych. Z tą różnicą, że w oczyszczalniach są one intensyfikowane, dzięki czemu w czasie kilku godzin uzyskuje się takie same lub lepsze efekty oczyszczania. Procesy te dotyczą biologicznej części oczyszczalni. Pożyteczne bakterie, znajdujące się już w doprowadzanych ściekach, są hodowane np. w komorach osadu czynnego. Zanim ścieki zostaną poddane procesom oczyszczania biologicznego, konieczne jest ich wcześniejsze podczyszczenie przez wytrącanie osadów i poddanie fermentacji beztlenowej. Innymi słowy oczyszczanie ścieków jest dwuetapowe. Pierwszy etap to oczyszczanie wstępne mechaniczno-biologiczne w osadniku gnilnym, który zachodzi przy udziale bakterii beztlenowych i grawitacyjnego oddzielania cząstek. Przed kolejnym etapem oczyszczania ścieki są klarowane na filtrze zamontowanym w specjalnym koszu przy wylocie z osadnika. Drugi etap to biologiczne oczyszczanie ścieków na złożach filtracyjnych układanych według określonych zasad, w zależności od warunków terenowych.

Czyszczenie osadnika

Najważniejszym elementem każdej oczyszczalni ścieków jest osadnik. W związku z tym należy pamiętać między innymi o wywożeniu osady z osadnika gnilnego. Zapobiegnie to jego przepełnianiu się i osadzaniu kożucha. Równie ważne jest czyszczenie filtrów oczyszczalni. Zaleca się wykonywanie tej czynności co 3-6 miesięcy. Umożliwia to przywrócenie pełnej drożności oczyszczalni. Ponieważ opróżnianie oczyszczalni ścieków nie jest czynnością łatwą, warto w tym celu wynająć odpowiednią firmę.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy