Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

07/05/2018

Czyszczenie sieci kanalizacyjnej

Podstawowym zadaniem pogotowia kanalizacyjnego jest likwidacja niedrożności kanałów, przykanalików i wypustów uniemożliwiających odpływ ścieków z nieruchomości. Firmy zajmujące się oczyszczaniem kanalizacji powinny likwidować również skutki niedrożności, a także osuszać zalane piwnice i ulice. Prace konserwacyjne wykonywane przez pogotowie kanalizacyjne obejmują: roboty przeglądowe – systematyczną kontrolę i obchód sieci oraz jej uzbrojenia, zapobieganie zanieczyszczeniu się kanałów, a także utrzymywanie należytego stanu przewodów. Czynnościami eksploatacyjnymi, mającymi za zadanie chronić przed zatkaniem oraz rozwiązywać ten problem, jest płukanie i czyszczenie przewodów. Istnieje kilka metod czyszczenia kanalizacji i należą do nich: metoda hydrodynamiczna, mechaniczna i bakteriologiczna. Poniżej przedstawiamy zwięzłą charakterystykę każdej z nich.

Czyszczenie kanalizacji metodą hydrodynamiczną

Metoda hydrodynamiczna polega na czyszczeniu kanalizacji przy użyciu specjalistycznych głowic, które przykręcane są na końcówce węża ciśnieniowego. Woda, która płynie pod bardzo wysokim ciśnieniem uderza w ścianki rury, powodując odrywanie się zanieczyszczeń od ścian kanału. Ciśnienie wytwarzane jest przez pompę umieszczoną w samochodzie WUKO. Warto podkreślić, że w trakcie czyszczenia strumień wody skierowany jest w kierunku przeciwnym, zatem zanieczyszczenia spływają do osadnika, skąd wybierane są za pomocą rury ssawnej. Użycie tej metody pozwala na usunięcie praktycznie wszystkich osadów i zanieczyszczeń.

Metoda mechaniczna

Z metody mechanicznej korzysta się zazwyczaj w przypadku przerostu korzeni w kanale. Do kanalizacji wprowadzana jest specjalna wycinarka, która pracuje ruchem obrotowym. Z metody tej korzysta się również przy innego rodzaju zanieczyszczeniach przewodu, np. gdy tłuszcz zalega na ściankach kanału, bądź osadza się na nich kamień.

Metoda bakteriologiczna

Metoda bakteriologiczna sprawdza się natomiast przede wszystkim przy czyszczeniu pionów kuchennych lub łazienkowych. Podczas przeprowadzania czyszczenia do pionu zadaje się specjalne szczepy bakterii. Po odpowiednim czasie do przewodu wprowadzane są również sprężyny, które wprawione w ruch obrotowy, usuwają pozostały osad.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy