Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

07/01/2019

Ekologiczne rozwiązania w gospodarstwie domowym – przydomowa oczyszczalnia ścieków

Na terenach nieskanalizowanych powszechnie stosowane są niewielkie oczyszczalnie ścieków. Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest dobrym rozwiązaniem dla domu jednorodzinnego, pensjonatu, szkoły. Co prawda przed postawieniem oczyszczalni przydomowej na działce trzeba spełnić więcej warunków, niż w przypadku szamba szczelnego. Jednakże w zamian za to zyskujemy niemal bezobsługową instalację, w której zanieczyszczenia oddzielane są od wody, a ta wraca do gruntu. Warto pamiętać, że przydomowej oczyszczalni ścieków nie można wybudować na terenach objętych siecią kanalizacyjną, ponieważ istnieje obowiązek przyłączenia domu do kanalizacji. Na obszarach nieskanalizowanych możliwość budowy oczyszczalni zależy, od miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni. Jeżeli taki nie istnieje od przepisów z zakresu bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Zasada działania oczyszczalni ścieków

Działanie przydomowej oczyszczalni ścieków polega  na wzbudzeniu wewnątrz instalacji, intensywnych, ale naturalnych procesów biologicznych. Procesy te rozkładają ścieki bytowe na proste i nieszkodliwe dla środowiska związki mineralne. Oczyszczanie odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy odbywa się w jedno lub wielokomorowym osadniku gnilnym. Zachodzą w nim procesy, które wywoływane są przez bakterie beztlenowe oraz takie zjawiska jak flotacja i sedymentacja. W wyniku tych procesów stała część osadu ulega fermentacji i rozkłada się na proste związki, które mogą być rozpuszczalne w wodzie oraz nierozpuszczalne sole mineralne. Po trzech dniach i przejściu przez kosz filtracyjny, płynna część wody przepływa do studzienki rozdzielczej. Drugi etap zaczyna się od przepłynięcia klarownych ścieków z osadnika gnilnego. Wówczas poddawane są dalszemu oczyszczaniu w warunkach tlenowych. Wtedy następuje rozkładanie i neutralizowanie zanieczyszczeń groźnych dla środowiska.

Zalety przydomowej oczyszczalni ścieków

Główną zaletą przydomowej oczyszczalni ścieków jest fakt, że jest urządzeniem ekologicznym. Ścieki poddawane są naturalnym procesom biologicznym, dzięki którym rozłożone są do postaci prostych, nieszkodliwych dla środowiska związków mineralnych. Zaletą jest również duża wygoda i ekonomia eksploatacji. Nie wymaga absorbujących zabiegów konserwacyjnych. Warto wspomnieć również o tym, że jest to rozwiązanie bezpieczne. Nie stanowi żadnego zagrożenia dla indywidualnych ujęć wody.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy