Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

19/04/2019

Grawitacyjny przepływomierz ścieków. Rola i znaczenie

Przepływomierz to urządzenie, które rejestruje przepływ cieczy w warunkach bezciśnieniowych. Wykorzystuje się je do pomiaru przepływów w:

  • sieciach kanalizacyjnych
  • instalacjach pomiarowych
  • w dopływach i odpływach biologicznych oczyszczalni ścieków
  • w oczyszczalniach przemysłowych
  • kolektorach deszczowych

W wersji podstawowej przepływomierz składa się z przetwornika pomiarowego, sondy i wyposażenie dodatkowego. W zależności od przepływomierza za pomiar odpowiedzialne są różnego rodzaju sondy:

  • ultradźwiękowa pomiaru napełnienia, która wysyła impuls ultradźwiękowy w kierunku cieczy, a następnie rejestruje falę odbitą i na tej podstawie oblicza poziom napełnienia
  • sondę AV pomiaru prędkości i napełnienia wykorzystującej efekt Dopplera, która rejestruje ciśnienie hydrostatyczne cieczy i w połączeniu z jej prędkością określa wypełnienie koryta pomiarowego
  • sondę pęcherzykową, która mierzy ciśnienie wsteczne pęcherzyków uwalnianych przez urządzenie do strumienia przepływającej cieczy.

Analiza pomiarów przepływomierza grawitacyjnego

Mimo że, przepływomierze nie podlegają obowiązkowym okresowym kontrolom, to ich działanie i kalibracja dokonywana jest na podstawie ogólnoeuropejskich norm. Do prawidłowego działania przepływomierza konieczna jest instalacja korytka przepływowego, a więc miejsca, w którym dokonywane będą pomiary. Nasza firma oferuje fachowy montaż i kalibrację urządzenia. Przepływomierze dostarczają nam informacji na temat przepływu aktualnego i średniego  danej instalacji, co pozwala na kontrolę ilości ścieków w układzie i pomiędzy poszczególnymi procesami technologicznymi. W przepływomierzach mamy także możliwość zainstalowania dodatkowej aparatury pomiarowej do analizy pH, temperatury i innych parametrów fizykochemicznych, co pozwala na stały monitoring kanalizacji. W ramach oferowanych przez nas usług dostosowujemy urządzenie do indywidualnych wymagań klienta.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy