Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

14/02/2019

Jak wygląda nadzór technologiczny oczyszczalni?

Nadzór technologiczny oczyszczalni jest niezbędny, aby mieć pewność, że wszystkie jej elementy prawidłowo funkcjonują. Badania ścieków  należą do obowiązków każdego przedsiębiorstwa, które są do nich zobligowane prawnie. Dzięki wykonywaniu takich nadzorów można ulepszyć eksploatację pod względem ekonomicznym i technologicznym.

Każda oczyszczalnia wymaga regularnego sprawdzania, a w razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości – szybkiej interwencji. Ścieki są substancją zawierającą wiele szkodliwych związków, dlatego mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego oraz przede wszystkim dla środowiska przyrodniczego gdy są niewłaściwie oczyszczone. Za odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków grożą wysokie kary. Wykonywanie systematycznych badań laboratoryjnych pozwala kontrolować pracę oczyszczalni i upewniać się czy do środowiska nie trafia zbyt dużo zanieczyszczeń. Nadzór technologiczny jest wsparciem dla bezpośredniej obsługi oczyszczalni (konserwatorów) poprzez przekazanie fachowej wiedzy technologicznej, pomoc w sytuacjach awaryjnych oraz bieżącą kontrolę jakości ścieków na każdym etapie oczyszczania.

W ramach nadzoru technologicznego wykonuje się:

Badania laboratoryjne, które wykonuje się w laboratorium wodno-ściekowym. Ręcznie lub przenośnym samplerem pobiera się próbki ścieków. Pozwala ono określić skład ścieków – ich jakość chemiczną, biochemiczną oraz mikrobiologiczną.
Badania parametrów technologicznych za pomocą przenośnych urządzeń – takich jak fotometr, sonda tlenowa czy podbierak głębinowy. Tego typu badania powinny zawsze być wykonywane na miejscu, aby uzyskane dane były zgodne ze stanem faktycznym i żeby łatwiej było ustawić proces technologiczny.
• Udziela się także wskazówek technologicznych, które pozwolą na optymalizację pracy oczyszczalni ścieków zarówno pod względem ekonomicznym, jak i ekologicznym.
Sprawozdawczość, czyli sporządzenie odpowiednich sprawozdań między innymi do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska czy Urzędu Marszałkowskiego.
Wyliczanie opłat za odprowadzanie oczyszczonych ścieków do środowiska.
• Wsparcie w sytuacjach awaryjnych

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy