Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

23/02/2022

Jak wygląda proces rozruchu oczyszczalni ścieków?

Oczyszczalnia ścieków to zespół urządzeń, obiektów technologicznych i obiektów towarzyszących służących do oczyszczania ścieków produkowanych przez gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa. Obecnie wzrasta zapotrzebowanie na czystą wodę, zatem konieczne jest budowanie przez miasta i gminy nowych oczyszczalni. Obiekty przed rozpoczęciem działania muszą być sprawdzone, a pierwszy rozruch oczyszczalni powinien odbyć się pod okiem specjalistów.

Warunki niezbędne do przeprowadzenia rozruchu oczyszczalni

Ostatnią i najważniejszą fazą realizacji inwestycji w oczyszczalnię ścieków jest jej rozruch i przekazanie do eksploatacji. Rozruch oczyszczalni powinien być poprzedzony próbami montażowymi wykonanymi w ramach prac budowlano-montażowych, dzięki czemu ujawnią się wszystkie ewentualne usterki w projektowaniu i wykonawstwie. Warunkiem przystąpienia do rozruchu oczyszczalni ścieków jest całkowite zakończenie robót budowlano-montażowych oraz co ważne, przedłożenie atestów, zaświadczeń oraz protokołów prób zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych.

Co obejmuje rozruch oczyszczalni?

Prace rozruchowe obejmują szereg istotnych czynności, dzięki który oczyszczalnia zostanie uruchomiona prawidłowo bez ryzyka wystąpienia awarii. Zaliczamy do nich przygotowanie urządzeń i instalacji do uruchomienia, przeprowadzenie prób ruchowych maszyn i urządzeń, regulację urządzeń energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych, kontrolę i rejestrację parametrów technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie przeprowadzenia prób rozruchowych. Ważnym etapem rozruchu oczyszczalni jest zaznajomienie przyszłej załogi eksploatacyjnej z obsługą urządzeń oraz instalacji, a także opracowanie sprawozdań technicznych z przebiegu rozruchu i ostatecznych wyników prac rozruchowych. Wszystkie te czynności pozwolą uniknąć awarii oraz przygotują załogę do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Proces rozruchu oczyszczalni możemy podzielić na trzy zasadnicze fazy: rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny. Rozruch mechaniczny obejmuje kontrolę prawidłowości montażu urządzeń oraz próby ruchowe na sucho (o ile są możliwe) łącznie z pomiarami elektrycznymi. Proces ten ma na celu upewnienie komisji rozruchowej, że poszczególne urządzenia z gotowe na pracę pod obciążeniem hydraulicznym. Po pozytywnym zakończeniu tej fazy rozruchu następuje faza rozruchu hydraulicznego, obejmują prace poszczególnych urządzeń pod obciążeniem czystą wodą i próby szczelności. Faza ta jest o tyle istotna, że nawet po pozytywnym przejściu prób mechanicznych dopiero po doprowadzeniu do nich wody można zauważyć ewentualne nieszczelności. Usunięcie ich na tym etapie nie jest jeszcze tak skomplikowane i drogie, gdyż oczyszczalnia nie jest jeszcze zapełniona ściekami i osadami i wymaga jedynie opróżnienia z czystej wody. Kluczową fazą rozruchu jest rozruch technologiczny. Polega on na uruchomieniu oczyszczalni pod obciążeniem ściekami. Jeśli ścieki nie płyną jeszcze siecią kanalizacyjną lub jest ich zbyt mało do podtrzymania procesów biologicznych, oczyszczalnię można uruchomić na bazie ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym. Faza ta jest najbardziej skomplikowana i czasochłonna. W jej trakcie pod ścisłą kontrolą technologa zaszczepiane są bakterie i uruchamiana procesy biologiczne oczyszczalni. Potwierdzeniem pozytywnego zakończenia tej fazy oraz całego rozruchu oczyszczalni są poprawne wyniki badania ścieków oczyszczonych. Po przeszkoleniu obsługi i przekazaniu dokumentacji można przekazać oczyszczalnię eksploratorowi.

 

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy