Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

27/07/2021

Jakie odpady mogą być transportowane z użyciem samochodów asenizacyjnych? 

Transport odpadów musi się odbywać specjalnie przeznaczonym do tego pojazdem. Mowa tutaj o wymogach, które zostały określone w art. 24 ustawy o odpadach i rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań transportu odpadów. Należy określić, jakie są właściwości  chemiczne i fizyczne odpadów. Co więcej, niezbędne jest określenie, czy transportowane odpady zaliczane są do kategorii niebezpiecznych. Do wywozu nieczystości wykorzystywane są między innymi samochody asenizacyjne. Czym są i kiedy się je stosuje?

Co to jest samochód asenizacyjny? 

Samochodem asenizacyjnym nazywamy samochód ciężarowy, który jest złożony z podwozia samochodu ciężarowego i zabudowy lub przyczepy albo naczepy z zabudową. Przeznaczony jest do wywozu fekaliów i ścieków, czyli nieczystości ciekłych z szamb bezodpływowych. Samochód asenizacyjny został wyposażony w kilka elementów, które pozwalają na bezpieczny transport wyżej wymienionych nieczystości. Mowa tutaj przede wszystkim o zbiorniku (cysternie), który dodatkowo został wyposażony w otwór czerpalno-spustowy z zaworem zasuwowym.

Pojazd jest wyposażony również w przewód ssawno-spustowy oraz kompresor, dzięki któremu dochodzi do zassania nieczystości za pomocą elastycznego przewodu. Następnie następuje wywóz nieczystości płynnych do miejsca przeznaczenia, gdzie niezbędne jest zastosowanie ciśnienia generowanego grawitacyjnie albo przez pompę.

Wykorzystanie samochodów asenizacyjnych 

Samochody asenizacyjne przeznaczone są do wywozu nieczystości ciekłych z szamb bezodpływowych. Właśnie dlatego są wykorzystywane w miejscach, które nie zostały wyposażone w kanalizację. Mogą być wzywane również do opróżniania kanalizacji, która uległa awarii. Co ważne, działanie pojazdów asenizacyjnych jest bezpieczne dla środowiska, ponieważ płynne nieczystości są transportowane do specjalnie przygotowanych punktów zlewowych.

Transport oraz utylizacja fekaliów i ścieków są  przeprowadzane w bezpiecznych warunkach. Co ważne, pojazd asenizacyjny nie może być napełniony nieczystościami, które zawierają odpady płynne, które nie mieszają się z wodą (na przykład masy bitumiczne i żywice), odpady stałe (na przykład piasek i tekstylia), substancje palne i wybuchowe oraz substancje żrące i toksyczne.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy