Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

18/05/2021

Jakie uprawnienia są wymagane do gospodarowania odpadami?

Gospodarowanie odpadami jest pojęciem, pod którym kryje się wiele procesów. Wiążą się one przede wszystkim z ich zbieraniem, transportem i przetwarzaniem. Jest to również nadzór nad działalnością, która się z tym wiąże oraz działania, które dotyczą obrotu odpadami. Aby móc gospodarować odpadami, niezbędne są do tego odpowiednie uprawnienia. Czego dotyczą i kto może je uzyskać?

Zezwolenie na zbieranie odpadów 

Do zakresu obowiązków związanego z gospodarowaniem odpadami należy przede wszystkim ich zbieranie. Aby móc prowadzić taką działalność, niezbędne jest otrzymanie zezwolenia na zbieranie odpadów, które można uzyskać podczas wizyty w urzędzie albo drogą pocztową. Należy się o nie starać w organie właściwym dla miejsca, w którym prowadzona jest działalność.

W zależności od miejsca zbierania albo typu odpadów może to być urząd marszałkowski, starostwo powiatowe, regionalna dyrekcja ochrony środowiska albo urząd dzielnicowy m.st. Warszawy. Po złożeniu dokumentów urząd wystąpi o przeprowadzenie kontroli. Podczas jej przeprowadzania zostanie zweryfikowane przede wszystkim, jakie są warunki zbierania odpadów oraz wywozu i utylizacji nieczystości. Jeżeli wniosek spełni wymogi, to wydane zostanie zezwolenie do gospodarowania odpadami, jednak jest ono ważne przez maksymalnie 10 lat.

Wpis do rejestru BDO 

Wielu przedsiębiorców, którzy gospodarują odpadami, musi również złożyć wniosek o wpisanie do rejestru BDO, czyli Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarującymi odpadami, który pozwala na gromadzenie informacji o odpadach. Rejestr BDO został stworzony w celu rejestracji, ewidencji i sprawozdania obowiązku gospodarowania odpadami drogą elektroniczną.

Obowiązek wpisu do rejestru mają przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy wytwarzają odpady i prowadzą ich ewidencję. Dotyczy on również firm, które produkują albo importują opakowania w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych. Wpisu do BDO muszą również dokonywać przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na terytorium kraju sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony, pojazdy, baterie i akumulatory oraz oleje smarowe.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy