Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

13/05/2019

Jakie warunki powinno spełniać szambo szczelne?

Szambo to zbiornik bezodpływowy przeznaczony do gromadzenia nieczystości ciekłych, czyli ścieków. Najczęściej wykonane jest z betonu, chociaż zdarzają się modele z żelbetonu oraz tworzyw sztucznych. Szambo szczelne znajduje zastosowanie przede wszystkim tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia do kanalizacji.

W tym artykule podpowiadamy, jakie wymagania związane z budową i usytuowaniem szamba szczelnego trzeba spełnić, aby móc zrealizować jego budowę.

Kiedy można wybudować szambo szczelne?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (dn. 12 kwietnia 2002 r.) szambo szczelne może być wybudowane na działkach budowlanych, które nie mają możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji. Nie można ich jednak wybudować na terenach podlegających szczególnej ochronie środowiska i narażonych na powodzie oraz zalewanych wodami opadowymi.

Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe muszą mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, a także szczelne przykrycie z zamykanym otworem do usuwania i wywozu nieczystości. Bardzo ważne jest też wykonanie odpowiedniego systemu odpowietrzenia, który powinien występować przynajmniej na poziomie 0,5 m ponad poziomem terenu.

Bardzo ważna jest również kwestia odpowiedniej odległości szamba od domu, drogi lub granicy działki z sąsiadem. Zgodnie ze wspomnianym wyżej rozporządzeniem zbiorniki o pojemności do 10 m3 powinny być usytuowane co najmniej 15 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych, a także przynajmniej 7,5 m od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego. W zabudowie jednorodzinnej wartości te są nieco mniejsze i w przypadku okien i drzwi zewnętrznych odległość od szamba powinna wynosić 5 m, a od granicy działki sąsiedniej, dróg czy ciągu pieszego – 2 m.

Jeśli budujemy szambo szczelne o pojemności do 10 m3, nie potrzebujemy zgody na budowę. Niezbędne jest jedynie zgłoszenie właściwemu organowi administracji architektoniczno–budowlanej (staroście lub prezydentowi miasta na prawach powiatu). Jeżeli jednak zbiornik będzie mieć pojemność większą niż 10 m3, konieczne jest uzyskanie zgody na budowę.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy