Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

01/03/2021

Karta Przekazania Odpadów — czym jest i kto ją wypełnia?

Od stycznia 2021 roku wprowadzono nowe zasady wystawiania Karty Przekazania Odpadów (KPO). Czym jest KPO i kto musi wystawiać taką kartę? Dowiesz się tego, czytając dalszą część naszego wpisu.

Karta Przekazania Odpadów (KPO) – co to jest?

Karta Przekazania Odpadów stanowi obecnie podstawowy dokument z zakresu ewidencji ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów. Obowiązek jej wystawiania regulowany jest przez art. 66 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. KPO jest dowodem prawidłowego przekazania odpadów do uprawnionych odbiorców. Do tej pory sporządzana była w 3 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron uczestniczących w procesie odbioru odpadów, a więc: posiadacz odpadu, transportujący i odbiorca, czyli firma realizująca usługi wywozu odpadów. Po wdrożeniu systemu BDO każda ze stron ma podgląd danej karty na swoim koncie.

Od stycznia br. Karta Przekazania Odpadów wystawiana jest wyłącznie za pośrednictwem konta w Bazie danych o produktach i opakowania oraz o gospodarce odpadami (BDO). Papierowe karty przekazania odpadów mogą być wystawione wyłącznie w przypadku awarii systemu BDO (dane z papierowej wersji muszą jednak znaleźć się w systemie).

Kto wypełnia Kartę Przekazania Odpadów?

Obowiązek wystawiania Karty Przekazania Odpadów ciąży na wytwórcy odpadu — to on musi ją wypełnić i wystawić w momencie przekazania odpadów odbiorcy. Odbiorca odpadów nie powinien wystawiać takiej karty w imieniu przekazującego, a nawet nie ma takiej możliwości z powodów technicznych.

Wraz ze zmianami wprowadzonymi od 1 stycznia 2021 roku każdy podmiot zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów musi zarejestrować się w BDO, aby uzyskać dostęp do indywidualnego konta w systemie. Bez tego nie można brać udziału w obrocie odpadami — nie można ich ani przekazywać, ani transportować, ani przejmować. To właśnie specyfika funkcjonowania systemu BDO narzuca pewne ramy techniczne, które decydują o tym, jak w praktyce wygląda ewidencja odpadów.

Celem wprowadzonych zmian jest m.in. podkreślenie odpowiedzialności, jaką ponosi przedsiębiorca za posiadane odpady, a także uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami.

 

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy