Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

03/10/2022

Kto musi prowadzić ewidencję w Bazie Danych Odpadowych?

Prowadzenie ewidencji odpadów w Bazie Danych Odpadowych odbywa się w sposób elektroniczny. Dzięki temu organy odpowiedzialne za kontrolę mają zawsze aktualne informacje na temat nieczystości powstających w określonych zakładach pracy. Znacznie ułatwia to walkę m.in. z nielegalnymi wysypiskami śmieci. Warto jednak zaznaczyć, że nie każdy jest objęty obowiązkiem ewidencji odpadów. Kto powinien wprowadzać informacje do Bazy Danych Odpadowych?

Kto ma obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów?

Ewidencję odpadów powinien prowadzić każdy, kto nimi gospodaruje oraz je wytwarza. Warto podkreślić, że przepisy nie wskazują konkretnych firm czy branż objętych tym obowiązkiem. Należy więc pamiętać, że jeśli chcemy, aby ktoś wywiózł nasze odpady, musimy prowadzić wymaganą ewidencję w Bazie Danych Odpadowych. Istnieją jednak od tej zasady wyjątki. Opisanego obowiązku nie mają podmioty wytwarzające jedynie odpady komunalne.

Najczęściej wśród zwolnionych z ewidencji są osoby fizyczne oraz firmy, które prowadzą działalność niezwiązaną z zadaniami skutkującymi powstawaniem innych odpadów niż komunalne. Trzeba jednak przy tym pamiętać, aby zawsze upewniać się, że określone nieczystości nie są wyłączone z tej grupy.

Jakie podmioty są zwolnione z prowadzenia ewidencji?

Oprócz podmiotów wytwarzających wyłącznie odpady komunalne istnieje jeszcze kilka wyjątków. Warto podkreślić, że w rozporządzeniu Ministra Klimatu znajdziemy listę odpadów, które jeżeli będą produkowane wyłącznie do określonych ilości, nie muszą być ewidencjonowane. Wśród nich są m.in. odchody zwierzęce czy gruz. Również przedsiębiorstwa zamawiające wywóz ścieków, które nie są zaliczane do odpadów, zostały zwolnione z konieczności prowadzenia ewidencji i nie mają obowiązku wprowadzania danych do bazy.

 

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy