Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

29/03/2018

Laboratoryjne badanie ścieków

Badania ścieków i osadów ściekowych należą do obowiązków każdego przedsiębiorstwa. Regulacje w tej sprawie określane są przez odpowiednie przepisy prawne. Dzięki analizie ścieków możliwa jest optymalizacja pracy oczyszczalni oraz przeprowadzanych procesów technologicznych. W przypadku lokalnych oczyszczalni ścieków badanie parametrów ścieków oczyszczonych wprowadzonych do odbiornika ma miejsce rzadko i wykonywane jest w ograniczonym zakresie. Na bieżąco kontrolowana jest jedynie częstość wywożenia osadów ściekowych, a także stan techniczny urządzenia i armatury pomiarowej. Wraz ze wzrostem przepustowości oczyszczalni, wzrastać powinien zakres oraz częstość wykonywanych pomiarów.

Dlaczego należy systematycznie analizować ścieki?

Woda zużyta, czyli ścieki, zawiera wiele szkodliwych związków organicznych i nieorganicznych, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu. Systematyczna analiza laboratoryjna ścieków i osadów pozwala na zgromadzenie informacji o ich składzie, co z kolei pozwala określić, czy do ziemi nie trafiają substancje toksyczne, bakterie, związki metali ciężkich, przyczyniające się do degradacji gruntów oraz stwarzające zagrożenie dla środowiska. Brak rzetelnej kontroli skutkuje również niewiedzą na temat bezpiecznego stosowania osadów jako nawozów. Aby mieć gwarancję wyeliminowania szkodliwości, należy przeprowadzić badanie ścieków. Badanie składu ścieków uwzględnia ich jakość chemiczną, mikrobiologiczną i biochemiczną.

Badanie jakości ścieków oczyszczonych w oczyszczalni przydomowej

Oczyszczalnia przydomowa przerabiająca do 5m3 ścieków na dobę, której działanie możemy udowodnić dokumentami, pokazującymi, że oczyszcza ona ścieki zgodnie ze wskaźnikami danej aglomeracji, nie wymaga dokonywania monitoringu jakości oczyszczonego ścieku. Dopiero wtedy, gdy istnieją uzasadnione podejrzenia, że instalacja nie działa prawidłowo, organy administracji mogą nakazać badanie jakości oczyszczenia. Taki stan rzeczy wynika z art. 122 ustawy – Prawo wodne oraz prawo ochrony środowiska art. 154, który mówi, że „organ ochrony może ustalić, w drodze decyzji, wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska”.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy