Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

08/08/2020

Metody postępowania ze ściekami przemysłowymi

Ścieki przemysłowe wytwarzane są przez zakłady przemysłowe prowadzące różnego rodzaju działalność, a ich konkretny skład zależy od profilu danego przedsiębiorstwa i prowadzonej w nim produkcji. W związku z tym skład ścieków przemysłowych może być bardzo różny i nieraz mogą w nich występować nawet toksyczne substancje, dlatego postępowanie z tymi odpadami wymaga odpowiednich metod.

Czym są ścieki przemysłowe?

Według definicji zawartej w prawie ścieki przemysłowe powstają w związku z prowadzoną przez zakłady działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także mogą być zmieszane ze ściekami innych podmiotów, ale odprowadzane przy użyciu urządzeń kanalizacyjnych danego zakładu. Ponieważ profile zakładów są bardzo różne, dlatego i ścieki przemysłowe mogą mieć rozmaity skład. Poznanie ich parametrów ilościowych i jakościowych pozwala na wybranie koniecznego dla nich sposobu oczyszczenia, aby po nim mogły zostać odprowadzone do danego zbiornika wodnego bez pogorszenia jego klasy czystości. Co ciekawe zgodnie z definicją ściekami przemysłowymi mogą być również ścieki o charakterze bytowo gospodarczym jeśli powstają w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. Oznacza to że np. ścieki z toalety służbowej w kwiaciarni są już ściekami przemysłowymi mimo, że ich skład nie różni się od składu ścieków pochodzących z domów i mieszkań. Aspekt ten mocno utrudnia firmom asenizacyjnym i oczyszczalniom rozliczenie strumienia wywiezionych lub przyjętych ścieków poprzez brak podziału na ścieki rzeczywiście produkcyjne (technologiczne) i bytowo gospodarcze.

W jaki sposób postępować ze ściekami przemysłowymi?

Aby móc odpowiednio oczyszczać ścieki przemysłowe, należy najpierw poznać ich szkodliwość i skład nie tylko ogólnego odpływu z całego zakładu, lecz także składniki strumieni wypływających z poszczególnych działów produkcji. Dopiero na tej podstawie można ustalić rodzaj oraz ilość znajdujących się w nich zanieczyszczeń, a następnie wybrać odpowiednie metody oczyszczania, wśród których wymienia się:

  • Mechaniczne – pozwalające na usunięcie większych fragmentów organicznych i mineralnych oraz wszelkich odpadów pływających. Oczyszczanie odbywa się za pomocą różnorodnych kratek i sit ustawionych na drodze przepływających ścieków. Następnie oddzieloną frakcję stałą poddaje się kompostowaniu, spalaniu lub innemu rodzajowi utylizacji.
  • Chemiczne i fizykochemiczne – do których należy koagulacja, neutralizacja, ekstrakcja, sorpcja, elektroliza i destylacja. Bardzo istotne jest najpierw poznanie składu ścieków, aby zależnie od niego dobrać najlepszą metodę lub połączenie kilku z nich. Ten rodzaj oczyszczania pozwala na usunięcie ze ścieków takich zanieczyszczeń jak metale ciężkie, związki organiczne itp.
  • Biologiczne – będące procesem utleniania roślinnych i zwierzęcych zanieczyszczeń biologicznych. Zachodzi zwykle w specjalnych zbiornikach przy pomocy drobnoustrojów i bakterii w procesach tlenowych i beztlenowych

Aby w jak najlepszy sposób oczyścić ścieki przemysłowe, możliwe jest nie tylko wykorzystywanie jednej z podanych metod, lecz także łączenie ze sobą kilku z nich. Często na przykład zaczyna się od metod mechanicznych, aby usunąć zawieszone w ściekach cząstki stałe, a następnie kontynuuje się oczyszczanie przy użyciu jednego lub kilku sposobów, które są najbardziej efektywne w danym przypadku. Ważne jest uzyskanie takiego oczyszczenia ścieków, które pozwala na wprowadzenie ich do neutralnego zbiornika wodnego bez dodatkowego jego zanieczyszczania.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy