Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

28/02/2016

Oczyszczanie wody z substancji ropopochodnych

W kontekście urządzeń podczyszczających wody opadowe zazwyczaj myślimy o separatorach.

Są to stosunkowo proste urządzenia wyposażone w osadnik, i układ zatrzymywania i separacji filmu olejowego (wkład koalescencyjny i lamelowy).

Czasem jednak stopień zanieczyszczenia wody i jej ilość wymuszają zastosowanie bardziej rozwiniętych instalacji – tzw. Oczyszczalni wód opadowych lub drenażowych.

W porównaniu z separatorami obiekty te mają zazwyczaj większe rozmiary i bardziej zaawansowane urządzenia podczyszczające – niejednokrotnie na oczyszczalniach występuje kombinacja wielu dostępnych technologii separacji.

Jakiś czas temu wykonywaliśmy kompleksowe czyszczenie podczyszczalni wód drenażowych z wymianą wkładów filtracyjnych.

W skład oczyszczalni wchodziło:

  • pompownia z układem podciśnieniowego usuwania produktów ropopochodnych
  • osadnik wstępny z rusztem napowietrzającym
  • separator koalescencyjny
  • osadnik właściwy z wkładami lamelowymi
  • osadnik końcowy

Najbardziej złożonym obiektem był osadnik właściwy wyposażony we wkłady filtracyjne z różnymi rodzajami złoża: koksowe, z węglem aktywnym, pierścieniami filtrującymi oraz maty sorpcyjne. Obiekt wyposażony był też w instalację napowietrzania poprawiającą wydzielanie substancji ropopochodnych na powierzchnię cieczy.

W ramach prac wykonaliśmy kompleksowe czyszczenie wszystkich obiektów technologicznych i  wymianę wsadu wkładów filtrujących.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy