Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

02/02/2024

Odcieki ze składowisk – czym są i kto może je utylizować?

Wzrost poziomu segregacji i odzysku odpadów powoduje, że coraz mniej odpadów trafia na składowiska. Jest to ważna informacja, gdyż składowiska odpadów same w sobie są elementem szkodliwym dla środowiska. Składowane odpady wytwarzają i gazy i odcieki.  Mogą one przenikać do wód gruntowych i powierzchniowych. Odcieki to substancje, które powstają w wyniku procesów chemicznych, fizycznych i biologicznych zachodzących na składowiskach odpadów.

Jakie są rodzaje odcieków ze składowisk?

Odcieki ze składowisk można podzielić na kilka rodzajów, w zależności od źródła ich powstania oraz składu chemicznego. Do najważniejszych należą odcieki związane z procesami biodegradacji odpadów organicznych, odcieki powstające w wyniku infiltracji wód opadowych oraz odcieki związane z reakcjami chemicznymi zachodzącymi między różnymi rodzajami odpadów. Te ostatnie mogą prowadzić do powstania toksycznych substancji, takich jak dioksyny czy furany.

Czym charakteryzują się odcieki biodegradacyjne i infiltracyjne?

Odcieki biodegradacyjne powstają w wyniku rozkładu odpadów organicznych przez mikroorganizmy. W trakcie tego procesu uwalniane są różne substancje, takie jak metan, amoniak, siarkowodór czy tlenki azotu. Odcieki infiltracyjne powstają w wyniku przenikania wód opadowych przez warstwy odpadów na składowisku. Aby zapobiegać powstawaniu odcieków, nie można zapominać o regularnym wywozie ścieków i innych odpadów.

Jak przebiega utylizacja odcieków ze składowisk?

Ze względu na szkodliwość odcieków ze składowisk, ich utylizacja jest niezbędna. Zajmują się tym specjalistyczne firmy mające odpowiednie uprawnienia oraz wyposażenie. Proces utylizacji odcieków obejmuje kilka etapów. Zbieranie odcieków polega na ich odseparowywaniu od stałych odpadów na składowisku. Może to być realizowane za pomocą specjalnych systemów drenażowych, które odprowadzają odcieki do zbiorników retencyjnych.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy