Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

15/12/2017

Jak prawidłowo eksploatować i konserwować separatory substancji ropopochodnych

Separatory przeznaczone są zarówno do usuwania substancji ropopochodnych, jak również zawiesiny ze ścieków deszczowych oraz procesowych. Ich stosowanie wynika z polskich przepisów ochrony środowiska. Ustawa „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001 roku wprowadziła wiele nowych uregulowań prawnych w zakresie ochrony środowiska. Typowymi miejscami, w których stosuje się te urządzenia są: stacje paliw, myjnie samochodowe, parkingi, drogi, stacje przeładunkowe, hurtownie paliw, podziemne garaże, lotniska, złomowiska pojazdów, place manewrowe, warsztaty samochodowe itd. Wszystkie te miejsca charakteryzuje permanentne zagrożenie skażenia wód substancjami ropopochodnymi oraz zawiesiną.

Na czym polega koalescencja?

Koalescencja to zdolność substancji ciekłych znajdujących się w formie kropelek do łączenia się w większe krople w związku z różnym napięciem powierzchniowym i różnymi siłami wiązań. Po pojęciem koalescencji hydrodynamicznej rozumie się tworzenie kropel w wyniku utworzenia prądu zwrotnego w komorze separującej. Prąd zwrotny zwiększa prawdopodobieństwo zderzenia kropelek oleju i wspomaga w ten sposób tworzenie się kropel, mogących podlegać sile wyporu. Warto podkreślić, że w separatorach koalescencyjnych dodatkowo umieszczony jest cylindryczny wkład koalescencyjny, mający dwie funkcje. Z jednej strony służy on do stabilizacji przepływu, z drugiej „filtruje” ścieki przez materiał koalescencyjny. Materiałem filtracyjnym jest otwartoporowa pianka PU, która wykazuje właściwości oleofilowe. Najmniejsze kropelki oleju są doprowadzane i osadzane dzięki prądowi przepływu na tej piance.  W momencie osiągnięcia przez nie wielkości wyporu, opuszczają piankę i wznoszą się do góry, gdzie przechwytuje je warstwa oleju.

Na czym polega konserwacja separatorów?

Konserwacja separatorów składa się z trzech elementów. Są nimi, odbiór odpadów i ich unieszkodliwienie. Serwis polega na wykonaniu takich czynność jak między innymi demontaż i montaż filtrów, ich czyszczenie, a w razie konieczności wymiana. Sprawdzenie pracy pływaka, umycie osadnika, uruchomienie i sprawdzenie systemów alarmowych oraz po zakończeniu serwisu napełnienie separatora czystą wodą. Odbiór odpadów, czyli szlamów zaolejnych i mieszanin wodno-olejowych.  Dokonuje się tego za pomocą specjalistycznych samochodów.  Wszelkie zebrane odpady muszą zostać unieszkodliwione w punktach utylizacji zgodnie z wymogami przepisów ochrony środowiska.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy