Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

24/04/2019

Rodzaje nieczystości w sieciach kanalizacyjnych

Ścieki możemy podzielić ze względu na skład chemiczny oraz na miejsce powstawania. Do kanalizacji trafia praktycznie wszystko, dlatego systemy kanalizacyjne to układy wysoce wydajne i stale udoskonalane. Kanalizację i zastosowane w niej rozwiązania technologiczne dobiera się pod kątem trafiających do niej ścieków. Nieczystości mogą przybierać formę substancji chemicznych, fizycznych i biologicznych. W ściekach możemy znaleźć białka, tłuszcze, pestycydy, bakterie, detergenty, kwasy, metale, węglowodory i inne odpady.

Podział nieczystości ze względu na miejsce ich wytwarzania:

  • Bytowo-gospodarcze
  • Przemysłowe
  • Rolnicze

Ścieki bytowo-gospodarcze powstają na co dzień w naszych domach. Zazwyczaj nie są one tak niebezpieczne, jak te produkowane w zakładach przemysłowych, ale również podlegają restrykcyjnym normom oczyszczania. Ścieki bytowe mogą trafiać zarówno do lokalnej kanalizacji, wtedy określamy je mianem komunalnych, jak i do wysoce wydajnych przydomowych oczyszczalni biologicznych, gdzie poddawane są głównie procesom nitryfikacji przeprowadzanym przez bakterie. Tak oczyszczone i uzdatnione trafiają do środowiska już w postaci czystej wody.

Nieczystości niebezpieczne dla środowiska

Ścieki przemysłowe w przeciwieństwie do bytowych mogą być bogate w substancje niebezpieczne. Z tego względu, zanim trafią one do lokalnego obiegu wody, muszą być uzdatnione. Za zrzut ścieków poprzemysłowych do lokalnej kanalizacji często naliczane są duże opłaty. W celu ich uniknięcia poleca się przedsiębiorcom budowę własnych wysoce wydajnych oczyszczalni z systemem uzdatniania wody poprzemysłowej, które łączą w sobie metody oczyszczania chemiczne i biologiczne.

Ścieki przemysłowe mogą być jednocześnie określane termicznymi w sytuacji, gdy woda wykorzystywana jest w przebiegu chłodzenia procesów produkcyjnych i wyjściowo osiąga temperaturę wyższą niż woda w środowisku.

Kolejną grupą wysoce zanieczyszczonych ścieków są nieczystości rolnicze i radioaktywne, a nieczystości tego typu mogą być skażone pestycydami i substancjami promieniotwórczymi. 

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy