Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

01/03/2020

Ścieki bytowe. Co się na nie składa?

Każdy mieszkaniec domu jednorodzinnego czy mieszkania, ale też pracownik firmy generuje odpady oraz ścieki. Te ostatnie powstają w wyniku ludzkiego metabolizmu i funkcjonowania gospodarstw domowych oraz użyteczności publicznej. Za ich utylizację odpowiadają formy odpadowe oraz przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne.

Rodzaje ścieków

Rozważając temat ścieków warto odpowiedzieć na pytanie, czym są w ogóle ścieki? Otóż są to zużyte ciecze, roztwory, zawiesiny czy odpadowe ciała stałe, które są odprowadzane za pomocą rurociągów do odbiorników naturalnych. W takiej postaci odprowadzane są substancje przemysłowe, fekalia oraz odpady żywnościowe. Ścieki są niebezpieczne i charakteryzuje je wysoka szkodliwość biologiczna. Z tego względu powinno się je poddawać oczyszczaniu w oczyszczalniach przy użyciu konkretnych substancji chemicznych lub organizmów biologicznych. Rodzaje ścieków określa ustawa o prawie wodnym. Zgodnie z zapisem różnią się one drogą powstawania oraz składem i na tej podstawie wyróżniamy trzy rodzaje ścieków:

  • bytowe
  • komunalne
  • przemysłowe.

Ścieki bytowe

Jak wiemy istnieje kilka rodzajów ścieków, a jednym z głównych są ścieki bytowe. Zgodnie z ogólnie przyjętą definicją są to ścieki pochodzące z budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej, które powstają w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych. Do kategorii ścieków bytowych zalicza się też ścieki o zbliżonym składzie fizykochemicznych pochodzące z wymienionych budynków. Jak sama nazwa wskazuje, powstają one w wyniku bytowania ludzi oraz funkcjonowania gospodarstw domowych. Zaliczać do nich będziemy, więc wszystkie wytwory człowieka, w tym detergenty, resztki jedzenia i odchody. Ten rodzaj ścieków może być bardzo niebezpieczny dla środowiska, dlatego niezbędne jest ich skuteczne oczyszczanie w miejskich oczyszczalniach lub w coraz bardziej popularnych mniejszych przydomowych oczyszczalniach. Ścieki bytowe zawierają dużą ilość zawiesin i związków organicznych oraz nieorganicznych. Mogą się w nich znajdować wirusy i bakterie chorobotwórcze, ale też jaja robaków pasożytniczych, które są niebezpieczne zarówno dla środowiska jak i człowieka. W momencie, w którym dojdzie do skażenia wód powierzchniowych i podziemnych ściekami bytowymi możemy mówić o bardzo poważnych zagrożeniu higienicznym czy epidemiologicznym. Dlatego tak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie produkowanych ścieków, ich utylizacja poprzez wywóz specjalnymi pojazdami do tego przeznaczonymi lub przez podłączenie do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy