Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

26/12/2017

Separatory tłuszczów i skrobi

Tłuszcze i oleje zawarte w ściekach wywierają niekorzystny wpływ na układ kanalizacyjny oraz oczyszczanie ścieków i przeróbkę osadów. Powodują między innymi zatykanie krat, zarastanie ścian kanałów, korozje stalowych elementów oczyszczalni. Dlatego też silnie zatłuszczane ścieki nie powinny być odprowadzane bezpośrednio do instalacji kanalizacyjnych. Warto podkreślić, że oprócz negatywnego wpływu na instalację, tego typu ścieki oddziałują niekorzystnie na środowisko. Wynika to z faktu, iż tłuszcz nie jest rozpuszczały w wodzie lecz znajduje się w postaci trudno ulegających rozkładowi kleistych grudek. Tłuszcz może gromadzić się na powierzchni wód powierzchniowych przy brzegach, co powoduje powstawanie nieprzyjemnych zapachów. Wszystkie te niepożądane zjawiska można wykluczyć przez usuwanie tłuszczu ze ścieków.

Budowa separatorów

Separatory tłuszczu i skrobi przeznaczone są do oczyszczania ścieków technologicznych z dużą zawartością substancji tłustych. Są to urządzeni przepływowe, w których możliwa jest separacja olei wolnych i emulsji semistabilnych od reszty ścieków, która następuje podczas przepływu ścieków poprzez instalacje. Warunkiem skutecznego oczyszczania ścieków, które zawierają te substancje jest  zastosowanie urządzeń, które składają się z osadnika wstępnego i separatora. Najpierw zanieczyszczona ciecz wpływa do wstępnego osadnik. Tam następuje zmniejszenie prędkości i w wyniku sedymentacji oddzielenie części stałych od cieczy. Następną fazą jest proces flotacji cząsteczek substancji tłuszczowych i gromadzenie ich na powierzchni wody.

Jak konserwować separatory tłuszczu i skrobi

Separatory tłuszczu i skrobi znajdują swoje zastosowanie w barach, restauracjach, stołówkach, kuchniach, masarniach, zakładach przetwórstwa spożywczego, hotelach, itd. Generalnie powinny być one instalowane jak najbliżej źródła powstawania ścieków technologicznych, jednak należy unikać lokalizowania ich w zamkniętych pomieszczeniach, chodnikach, magazynach oraz chodnikach o dużym ruchu pieszym. Warto pamiętać, że wszystkie separatory musza być łatwo dostępne do czyszczenia, a częstotliwość  czyszczenia powinna być ustalona indywidualnie dla każdego przypadku. Z powodu zakwalifikowania tłuszczów zatrzymywanych, jako odpadów niebezpiecznych serwisowanie może być prowadzone wyłącznie przez firmę posiadającą zezwolenie właściwych organów ochrony środowiska.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy