Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

24/09/2018

Kilka słów o separatorach substancji ropopochodnych

Szczegółowe wytyczne dotyczące wymogów stosowania, a także typów i miejsc oraz sposobów zabudowy separatorów ropopochodnych reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi. Separatory substancji ropopochodnych przeznaczone są do oczyszczania wód opadowych, roztopowych i podprocesowych pochodzących z terenów, na których w sposób ciągły występuje zagrożenie skażenia ziemi lub zbiorników wodnych takimi substancjami jak: benzyna, oleje mineralne, rozpuszczalniki, itd. Substancje ropopochodne mogą przedostać się do ścieków w wielu zakładach przemysłowych. Do najbardziej narażonych zaliczyć można: stacje benzynowe, magazyny paliw, rafinerie, rozlewnie paliw, itd. Równie groźne pod względem zanieczyszczeń są ścieki powstające w myjniach samochodowych, warsztatach samochodowych oraz stacjach obsługi pojazdów.

Zadanie separatora

Wody spływające z ciągów komunikacyjnych oraz wymienionych powyżej miejsc zawierają zazwyczaj zanieczyszczenia ropopochodne, które z łatwością przenikają do gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, a następnie do organizmów roślinnych i zwierzęcych. Swoją wędrówką zatruwają kolejne ogniwa łańcucha troficznego. Zanieczyszczeniu można zapobiec, montując w najbardziej zagrożonych miejscach separatory substancji ropopochodnych. Dzięki nim możliwe jest wychwytywanie zanieczyszczeń, a następnie przetrzymywanie ich aż do pojawienia się specjalistycznej jednostki odpowiedzialnej za oczyszczenie separatorów.

Jak przeprowadzić serwis separatora

Warto nadmienić, że separatory to urządzenia przepływowe, w których następuje zarówno wydzielanie lżejszych od wody substancji ropopochodnych, jak i zawiesin – cięższych od wody. W ich przypadku niezwykle ważna jest prawidłowa ich eksploatacja i serwis. Serwis separatorów polega na wykonaniu m.in. demontażu i montażu filtrów, czyszczeniu filtrów, w razie potrzeby wymianie uszkodzonych mechanicznie filtrów, sprawdzeniu pracy pływaka, umyciu osadnika, itd. Firma serwisująca powinna być wyposażona w odpowiednie urządzenia umożliwiające wykonanie wymienionych powyżej czynności.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy