Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

09/04/2021

Transportowanie wytworzonych odpadów – czy trzeba to robić samodzielnie?

Rosnące skażenie środowiska zmusza rządy państw do wprowadzania coraz bardziej rygorystycznych przepisów i systemów dotyczących gospodarowania odpadami, jak choćby obowiązująca w Polsce od grudnia 2019 roku Baza Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Jednocześnie wysiłki wielu nowoczesnych przedsiębiorstw i ośrodków naukowych zmierzają do opracowania coraz doskonalszych technologii odzyskiwania surowców z powstałych odpadów. Tam, gdzie nie jest to jeszcze możliwe odpady te, muszą być oddane do unieszkodliwienia. 

Konieczność zagospodarowania odpadów

Na każdym podmiocie gospodarczym i osobie prywatnej spoczywa obowiązek zagospodarowania odpadów przez siebie wytwarzanych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz konieczność zabezpieczenia środowiska naturalnego przed zagrożeniami, jakie one stwarzają. Nie oznacza to jednak, że podmioty zmuszone są do samodzielnego wywożenia nieczystości. Nie jest wymagane posiadanie pozwolenia na transport odpadów i wpisu do BDO. Wywożenie własnych nieczystości jest kłopotliwe i wymaga postępowania zgodnie z zasadami bezpieczeństwa oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Szczególnie ważne jest zapoznanie się z przepisami ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych i ewentualnie znajomość przepisów ADR, RID, ADN.

Gdzie przekazać odpady?

Zdecydowanie wygodniejszym i bardziej praktycznym rozwiązaniem problemu zagospodarowania odpadów jest przekazanie ich wyspecjalizowanym firmom. Serwisy zajmujące się wywozem i utylizacją ścieków i innych odpadów mają na stanie specjalne pojemniki, kontenery, śmieciarki, beczki asenizacyjne oraz wyspecjalizowane pojazdy do wywozu ścieków. Firmy te posiadają specjalne zezwolenia, a każdy środek transportu spełnia wymogi ustawy i posiada właściwe oznakowanie. Naszym obowiązkiem jest przechowanie odpadów w odpowiednich pojemnikach, do momentu ich przekazania. Dokumentem potwierdzającym przekazanie nieczystości, który należy wypełnić przed rozpoczęciem transportu, jest karta przekazania odpadu (KPO) wystawiona za pośrednictwem indywidualnego konta BDO. Jeżeli korzystamy z usług firmy zajmującej się jedynie transportem odpadów, spoczywa na nas obowiązek wskazania miejsca docelowego ich przekazania. W przypadku zlecenia usługi czyszczenia, przy której powstają odpady (np. czyszczenie separatorów tłuszczu lub substancji ropopochodnych), firma wykonująca czyszczenie staje się wytwórcą odpadów, więc właściciel instalacji zwolniony jest z obowiązku wystawienia karty przekazania odpadu. Nieczystości można przekazać przedsiębiorstwu, które ma aktualne zezwolenie na zbieranie, odzysk lub unieszkodliwienie ich. W niektórych sytuacjach ustawodawca dopuszcza przekazanie odpadów osobom prywatnym. Dokumentem potwierdzającym przekazanie odpadów może być KPO lub zwykła notatka, w której powinna być zawarta informacja o rodzaju odpadu i możliwych sposobach jego przetworzenia.

 

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy