Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

09/10/2020

Wykonywanie usług asenizacyjnych – jakie uprawnienia są wymagane?

Wykonywanie usług asenizacyjnych to specyficzny rodzaj przewozów, z którym związane są odpowiednie zezwolenia, uprawnienia pracowników oraz posiadanie specjalistycznego sprzętu. Osoba bądź firma, która chce rozpocząć prowadzenie działalności związanej z odprowadzaniem nieczystości płynnych, musi spełnić wymogi wynikające z ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców, ustawy o odpadach oraz innych pokrewnych ustaw i rozporządzeń.

Wywóz ścieków zaczyna się w… urzędach

Przedsiębiorca zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach musi uzyskać zezwolenie na świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych. Aby wykonać odbiór ścieków, konieczne jest posiadanie pozwoleń na przejazd taborem ciężarowym od właścicieli dróg. Dodatkowo do wydania licencji lub zaświadczenia od przedsiębiorców wymagane jest zaświadczenie o niekaralności. I jak każdy inny przedsiębiorca musi płacić ZUS i podatki…

Przede wszystkim wymagana jest licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne w krajowym transporcie drogowym osób, lub rzeczy, które są wydawane przez starostę właściwego dla siedziby danej firmy. Kierujący ciężarowymi samochodami asenizacyjnymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony oprócz prawa jazdy odpowiedniej kategorii muszą odbyć kurs na przewóz rzeczy, uzyskać świadectwo kwalifikacji, a potem w urzędzie wpis z uprawnieniami do prawa jazdy. Kierowcy co 5 lat odnawiają swoje kwalifikacje – szkolenia okresowe oraz odpowiednie badania lekarskie i psychotechniczne.

Wypis z licencji transportowej czy pozwolenie wydawane przez starostę jest na tyle istotne, że kierowca w pracy powinien zawsze posiadać je przy sobie w pojeździe, aby móc je okazać podczas kontroli drogowej. Przedsiębiorcy posiadający licencję tak jak PGWŚ GEA-NOVA Sp. z o.o., ustawowo mają w swoich szeregach osobę zarządzającą transportem, która musi uzyskać potwierdzony egzaminem państwowym Certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy. Zarządzający transportem czuwa nad przestrzeganiem przepisów w swoim przedsiębiorstwie i ponosi również prawną odpowiedzialność za działania kierowców.

A na czym właściwie polegają usługi asenizacyjne?

Usługi asenizacyjne wykonywane są pojazdem, który jest wyposażony w pompę oraz zbiornik. Pompa po uruchomieniu wytwarza podciśnienie w zbiorniku i dzięki temu nieczystości płynne są wysysane ze zbiorników bezodpływowych. Następnie nieczystości są przewożone do punktów zlewnych zlokalizowanych na terenach oczyszczalni lub na sieci kanalizacyjnej. Ścieki dowożone pojazdami asenizacyjnymi są oczyszczane łącznie ze ściekami odbieranymi siecią kanalizacyjną w oczyszczalniach ścieków. Ważne, by każdy z pojazdów świadczących usługi asenizacyjne był w dobrym stanie technicznym, odpowiednio oznakowany, a zbiornik był szczelny.

Ochrona środowiska

Działalność odbierania nieczystości prowadzona ma być w sposób bezpieczny, niepowodujący zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska naturalnego. Zrzut ścieków zgodnie z prawem możliwy jest tylko w punktach zlewnych, a ścieki zostają poddane procesowi oczyszczania.

PGWŚ GEA-NOVA Sp. z o.o. posiada własną oczyszczalnię ścieków wyposażoną w automatyczne, hermetyczne stacje zlewcze ścieków. Nasza oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, jako jedna z niewielu w kraju, może się pochwalić nowoczesnymi systemami doczyszczania ścieków za pomocą nanoflotatorów. Zamawiając odbiór ścieków w naszej spółce, macie Państwo stuprocentową pewność, że ścieki nie trafią do przysłowiowego rowu, tylko zostaną oczyszczone do wymaganych prawem parametrów, a następnie odprowadzane do zlewni rzeki Utraty.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy