Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

10/07/2023

Wymagania prawne w kontekście konserwacji separatorów

W Polsce kluczowe przepisy dotyczące kontroli i konserwacji separatorów zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne oraz ich usytuowanie. Dokument ten stanowi podstawę dla projektowania, budowy i eksploatacji separatorów.

Przepisy prawne, które określają obowiązki w kontekście konserwacji separatorów to m.in. ustawy o odpadach oraz ochronie środowiska i przyrody. Obowiązek konserwacji separatorów dotyczy głównie właścicieli lub zarządców nieruchomości, na których takie urządzenia są zainstalowane. Konserwacja ta ma na celu zapobieganie awariom oraz utrzymanie odpowiedniej jakości ścieków przed ich wprowadzeniem do kanalizacji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kontrola separatorów powinna być przeprowadzana co najmniej raz na pół roku przez uprawnionego do tego celu pracownika. Kontrola ta powinna obejmować ocenę stanu technicznego urządzenia, sprawdzenie szczelności oraz prawidłowego działania poszczególnych elementów.

Obowiązki właścicieli separatorów regulowane prawem

Właściciele oraz użytkownicy separatorów są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych oraz dbałości o prawidłowe funkcjonowanie urządzeń. Obejmuje to między innymi regularne kontrole, przeglądy oraz konserwacje separatorów, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji technicznej oraz zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości do odpowiednich organów nadzoru. Ponadto, wszelkie prace związane z konserwacją czy naprawą separatora powinny być wykonywane przez specjalistyczne firmy posiadające stosowne uprawnienia oraz doświadczenie w tym zakresie.

Oprócz regularnych kontroli, separator powinien być także poddawany okresowym przeglądom technicznym, umożliwiającym ocenę jego ogólnego stanu oraz wykrycie ewentualnych usterek lub niedoskonałości. Przeglądy te mają na celu również zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania urządzenia oraz kontroli nad jego wpływem na środowisko.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy