Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

23/11/2021

Wymogi techniczne związane z odbiorem i transportem odpadów

Transport odpadów to nie takie proste działanie, jak mogłoby się wydawać. W jego trakcie trzeba zachować przede wszystkim bezpieczeństwo, aby żaden z przewożonych odpadów zagrażały otoczeniu. Działania tego nie może więc podejmować się byle kto. Muszą je wykonywać wyspecjalizowani przewoźnicy. Przynależność tych ostatnich nie jest jednak zbyt wąsko określona. Mogą oni pracować zarówno w ramach niezależnych, prywatnych przedsiębiorstw transportowych, jak i w ramach zakładu, który jest gminną jednostką organizacyjną.

Najistotniejsze kwestie

Większość dziedzin codziennego funkcjonowania regulowana jest przez odpowiednie przepisy. Nie inaczej dzieje się z odbiorem i transportem odpadów. Dokumentem, który określa sposób postępowania w tej dziedzinie, jest ustawa o odpadach. Ów akt prawny podaje ścisłą definicję tego, czym są działania wykonywane na odpadach. Nazywa je zbiorczo gospodarowaniem odpadami. Określa także, że w celu zajmowania się gospodarką odpadami należy posiadać odpowiednie zezwolenie. Jego brak może się nawet wiązać z karami.

Wymogi dotyczące odbioru i transportu odpadów mają jednak nie tylko naturę administracyjną. Mogą one mieć również charakter techniczny. Duże znaczenie ma w tym kontekście charakter pojazdów wykorzystywanych do przewożenia odpadów. Nie mogą być to zwykłe samochody ciężarowe. Muszą one posiadać wyposażenie niezbędne do tego, aby przeprowadzić wszystkie istotne operacje związane z odpadami. W szczególnych przypadkach stosuje się wyjątkowo duże maszyny, czyli tak zwane transportowce.

Jakie istotne kwestie są jeszcze związane z odbiorem i transportem odpadów? Chociażby ta, że działania mogą odbywać się różnymi drogami – zarówno zwykłą jezdnią, jak i koleją czy wodą. W odniesieniu do każdej z tych okoliczności stosuje się odmienne zasady, które uwzględniają specyfikę danego miejsca. Tak więc w zakresie odbioru i transportu odpadów panuje pewna różnorodność, która sprzyja podejmowaniu wyborów.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy