Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

23/08/2023

Wytwórca a posiadacz odpadów – czym się od siebie różnią?

Wytwórca odpadów i posiadacz odpadów to dwie różne role w zarządzaniu odpadami, które mają różne odpowiedzialności i obowiązki. Chcesz wiedzieć, na czym polega różnica między nimi? Przeczytaj wyjaśnienie w poniższym artykule!

Kim jest wytwórca odpadów?

Wytwórca odpadów to osoba fizyczna, firma, instytucja lub inny podmiot, który generuje odpady jako wynik swojej działalności. Wytwórca odpadów może być producentem różnych rodzajów odpadów, na przykład odpadów przemysłowych, komunalnych, medycznych, budowlanych itp. Wytwórca odpadów ponosi odpowiedzialność za prawidłowe segregowanie, gromadzenie i składowanie odpadów w sposób zgodny z przepisami i normami ochrony środowiska. Ma obowiązek wykonywania działań zmierzających do minimalizacji ilości generowanych odpadów oraz do ich odpowiedniej utylizacji lub recyklingu, zgodnie z normami prawnymi.

Posiadacz odpadów

Zajmując się wywozem nieczystości,  przypominamy, że posiadacz odpadów to osoba fizyczna, firma, instytucja lub inny podmiot, który faktycznie odpady ma w swoim posiadaniu. Posiadacz odpadów może otrzymać odpady od wytwórców, np. jako klient handlowy, usługowy lub w inny sposób. Posiadacz odpadów ma obowiązek prawidłowego przechowywania, segregowania i przekazywania odpadów do uprawnionych podmiotów, takich jak zakłady przetwarzania odpadów, firmy recyklingowe lub wyspecjalizowane składowiska odpadów. Ma również odpowiedzialność za zapewnienie, że odpady nie są nielegalnie składowane ani nie są niewłaściwie utylizowane, co może być zagrożeniem dla środowiska i zdrowia ludzi. Ważne jest, aby zarówno wytwórcy odpadów, jak i posiadacze odpadów, przestrzegali odpowiednich przepisów i norm dotyczących gospodarowania odpadami.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy