Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

05/01/2024

Wywóz nieczystości a ochrona środowiska

Bezpieczny wywóz nieczystości płynnych to jedna z rzeczy, na które w dzisiejszych czasach zwraca się coraz większą uwagę, w ramach ochrony środowiska naturalnego i dbania o jego zasoby. Nieczystości ciekłe to ścieki, które są gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych bądź w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. W artykule przedstawimy, jak wywóz nieczystości wpływa na ochronę środowiska oraz jakie są wymogi prawne w tym zakresie.

Jaki odpowiedni wywóz nieczystości wpływa na środowisko?

Niewłaściwe gospodarowanie nieczystościami, czy też ich nieregularny wywóz mogą prowadzić do zanieczyszczenia gleby i wód powierzchniowych. Nieczystości ciekłe to materiał zakaźny, zawierający bakterie, wirusy i pasożyty. Innym zagrożeniem dla środowiska jest nieszczelność szamba, która może stanowić zagrożenie toksykologiczne i bakteriologiczne. Należy więc regularne kontrolować stan szamba, ponieważ jego sprawne działanie i regularne opróżnianie są istotnym elementem dbałości o środowisko naturalne i zdrowie publiczne.

Jakie są obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące wywozu nieczystości płynnych?

W Polsce obowiązują szczegółowe przepisy dotyczące wywozu nieczystości płynnych, które regulują m.in. sposób ich zbierania, przetwarzania i utylizacji. Wywóz nieczystości musi być realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, takimi jak ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz do systematycznego pozbywania się zebranych nieczystości. Są również zobowiązani do zawarcia umowy na wywóz nieczystości płynnych, a w razie konieczności muszą przedstawić rachunki za usługę opróżniania zbiornika. 

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy