Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

05/01/2024

Wywóz nieczystości a ochrona środowiska

Bezpieczny wywóz nieczystości płynnych to jedna z rzeczy, na które w dzisiejszych czasach zwraca się coraz większą uwagę, w ramach ochrony środowiska naturalnego i dbania o jego zasoby. Nieczystości ciekłe to ścieki, które są gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych bądź w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.  W artykule przedstawimy, jak wywóz nieczystości wpływa na ochronę środowiska oraz jakie są wymogi prawne w tym zakresie.

Jaki odpowiedni wywóz nieczystości wpływa na środowisko?

Niewłaściwe gospodarowanie nieczystościami, czy też ich nieregularny wywóz mogą prowadzić do zanieczyszczenia gleby i wód powierzchniowych. Nieczystości ciekłe to materiał zakaźny, zawierający bakterie, wirusy i pasożyty. Innym zagrożeniem dla środowiska jest nieszczelność szamba, która może stanowić zagrożenie toksykologiczne i bakteriologiczne. Należy więc regularne kontrolować stan szamba, ponieważ jego sprawne działanie i regularne opróżnianie są istotnym elementem dbałości o środowisko naturalne i zdrowie publiczne.

Jakie są obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące wywozu nieczystości płynnych?

W Polsce obowiązują szczegółowe przepisy dotyczące wywozu nieczystości płynnych, które regulują m.in. sposób ich zbierania, przetwarzania i utylizacji. Wywóz nieczystości musi być realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, takimi jak ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz do systematycznego pozbywania się zebranych nieczystości, np. metodą wysysania tłuszczu. Są również zobowiązani do zawarcia umowy na wywóz nieczystości płynnych, a w razie konieczności muszą przedstawić rachunki za usługę opróżniania zbiornika.

Jakie są korzyści z regularnego wywozu nieczystości płynnych?

Regularny wywóz nieczystości płynnych przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego oraz zdrowia publicznego. Dzięki systematycznemu opróżnianiu zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, zmniejsza się ryzyko zanieczyszczenia gleby i wód powierzchniowych. Ponadto, regularne kontrolowanie stanu szamb i ich opróżnianie może zapobiec wystąpieniu awarii, które mogą prowadzić do poważnych szkód ekologicznych. Właściwe gospodarowanie nieczystościami płynnymi pozwala również na ich przetwarzanie w sposób bezpieczny dla środowiska, np. poprzez biologiczne oczyszczanie ścieków.

Jakie są metody wywozu nieczystości płynnych?

Metody wywozu nieczystości płynnych zależą od rodzaju instalacji oraz przepisów. Najczęściej stosowaną metodą jest transport nieczystości ciekłych za pomocą specjalistycznych pojazdów, takich jak beczkowóz. Uprzednio należy jednak zastosować odpowiednią metodę odbioru odpadów, np. wysysanie tłuszczu. Pojazdy te są wyposażone w odpowiednie zbiorniki oraz pompy, które umożliwiają bezpieczne i szybkie opróżnianie zbiorników bezodpływowych czy osadników. Następnie, zebrane nieczystości są przewożone do oczyszczalni ścieków lub innych miejsc przetwarzania, gdzie są poddawane procesom oczyszczania i utylizacji.

Jak dbać o zbiornik bezodpływowy lub osadnik w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków?

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, należy przestrzegać kilku zasad. Po pierwsze, regularnie kontrolować stan techniczny zbiornika oraz jego szczelność. Po drugie, nie wprowadzać do zbiornika substancji, które mogą zakłócić proces oczyszczania ścieków, takich jak chemikalia czy tłuszcze. Po trzecie, systematycznie opróżniać zbiornik, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta. Warto również korzystać z usług sprawdzonych przedsiębiorstw zajmujących się wywozem nieczystości płynnych, które gwarantują profesjonalne i ekologiczne podejście do realizacji usługi.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy