Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

10/07/2018

Wywóz nieczystości – dlaczego warto korzystać ze sprawdzonej firmy asenizacyjnej?

Ścieki to zużyte ciecze, roztwory, zawiesiny, a także odpadowe ciała stałe odprowadzane za pomocą rurociągów do odbiorników. W postaci ścieków odprowadza się odpadowe substancje przemysłowe oraz odpady żywnościowe i fekalia z miejskich i osiedlowych gospodarstw domowych. Ścieki dzielone są na: bytowo-gospodarcze, przemysłowe, rolnicze, opadowe, podgrzane i komunalne. W przypadku gospodarstw, które z różnych względów nie mogą zostać podpięte do miejskiej lub gminnej kanalizacji, ścieki odprowadzane są do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szamb szczelnych. W pierwszym wypadku następuje ich oczyszczenie, w drugim konieczne jest wynajęcie specjalnego wozu asenizacyjnego, który wywiezie nieczystości z działki do oczyszczalni ścieków. Takie działania regulują przepisy prawne.

Przepisy regulujące wywóz nieczystości

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3b i ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zapewnienie utrzymania czystości i porządku między innymi „przez pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi”. Warto podkreślić, że w artykule 6 ust. 1 ust. 1a znajdziemy również informację, że właściciel nieruchomości nie może bez upoważnienia zawartego w odrębnej uchwale rady gminy wykonać obowiązku pozbycia się odpadów komunalnych i nieczystości w sposób inny niż w ustawie tej wskazany, to jest przez zawarcie umowy o świadczeniu usług, zapłacenie za ich wykonanie i udokumentowanie tego przez okazanie umowy i dowodów płacenia za usługę. Innymi słowy – brak dowodów na to, że nieczystości zostały wywiezione przez uprawnioną do tego firmę asenizacyjną mogą być powodem nałożenia grzywny na właściciela gospodarstwa domowego.

Odpowiedni pojazd do wywozu ścieków

Przedsiębiorca zajmujący się działalnością w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien przede wszystkim posiadać odpowiedni sprzęt: samochód asenizacyjny wyposażony w zbiornik, kompresor i przewód ssawno-spustowy. Ważny jest również odpowiedni stan sanitarny pojazdów i urządzeń. Wywóz nieczystości musi być wykonywany pojazdami czystymi, szczelnymi oraz oznakowanymi, umożliwiającymi identyfikację firmy świadczącej usługę.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy