Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

02/02/2020

Opróżnianie szamba lub oczyszczalni w świetle przepisów

W sytuacji, kiedy nie możemy zostać wpięci do sieci wodno-kanalizacyjnej musimy korzystać z przydomowych oczyszczalni ścieków bądź szamb celem właściwej gospodarki nieczystościami płynnymi generowanymi, czy to przez podmioty prywatne, firmy, czy instytucje państwowe. Jak należy używać ich zgodnie z prawem? O tym chcielibyśmy dziś parę słów napisać. Właściwy dobór rozwiązań kanalizacyjnych sprawi, że mimo iż wspomniane rozwiązania nie są bezobsługowe, to nie będą nastręczać nam wielu problemów.

Co należy zrobić, jeśli nie mamy dostępu kanalizacji?

Czasy kiedy, mogliśmy wbrew logice, ale jednak teoretycznie bezpłatnie, wylewać zawartość szamb do pobliskich rowów na szczęście skończyły się bezpowrotnie. Będąc właścicielem nieruchomości, musimy zapewnić bezpieczną gospodarkę nieczystościami płynnymi. Do wyboru mamy kilka rozwiązań. Możemy:

  • Przyłączyć się do lokalnej sieci wodno-kanalizacyjnej,
  • Wybudować zbiornik asenizacyjny (szambo),
  • Wybudować własna przydomową oczyszczalnię ścieków.

W sytuacji, kiedy nie możemy wykonać przyłącza do sieci bez względu na fakt, czy zdecydujemy się na budowę szamba czy oczyszczalni musimy zadbać o bezpieczny wywóz nieczystości płynnych.

Obligują na do tego zarówno przepisy państwowe, jak i rozporządzenia lokalne, na terenie danej gminy. W myśl ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016, poz. 250) a dokładniej na podstawie przepisów art. 5 ust. 1 pkt 3a i 3b, właściciele nieruchomości, o których wspomnieliśmy muszą:

  • gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych,
  • pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami w/w ustawy i przepisami odrębnymi,
  • każdy właściciel powinien posiadać podpisaną umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu danej gminy
  • w przypadku posiadania własnej oczyszczalni ścieków, należy okresowo pozbywać się osadów ściekowych, w sposób bezpieczny dla środowiska, poświadczony stosowną umową na wywóz osadów ściekowych,
  • wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości musi być potwierdzony na piśmie stosownym zaświadczeniem, bez względu na to, czy dotyczy szamb, czy przydomowych oczyszczalni.

Dlaczego należy mieć podpisaną umowę i okazywać zaświadczenia o wywozie?

Obowiązkiem gmin jest prowadzenie ewidencji gospodarstw domowych i nieruchomości, które nie są podłączone do sieci wodno-kanalizacyjnej. Prawo wymusza na jednostkach terytorialnych zarówno spis nieruchomości posiadających zbiorniki asenizacyjne, jak i tych, które zdecydowały się na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Chodzi tu o ochronę środowiska naturalnego i ludzi przed skażeniem biologicznym, do którego mogłoby dojść w wyniku niekontrolowanego wycieku fekaliów do gruntu.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy