Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

21/06/2022

Za co odpowiada posiadacz odpadów?

Wytwórcą odpadów jest każdy, kogo działalność powoduje ich powstawanie. Posiadacz odpadów to inaczej ich wytwórca lub osoba fizyczna. Za co odpowiada taka jednostka? Spróbujmy odpowiedzieć dziś właśnie na to pytanie!

Kim jest posiadacz odpadów?

Posiadacz odpadów to osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada odpady. Inaczej mówiąc, to każdy, kto włada odpadami. Każdy posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z nimi w sposób zgodny z przyjętymi zasadami gospodarki. Taka osoba ma również obowiązek prowadzenia ilościowej oraz jakościowej ewidencji odpadów, zgodnie z tak zwanym katalogiem odpadów. Taką ewidencję odpadów można prowadzić za pomocą:

  • karty ewidencji odpadu,
  • karty przekazania odpadu.

Posiadacz odpadów, który przekazuje odpady na składowisko oraz osoba zarządzająca składowiskiem odpadów, są obowiązani prowadzić ewidencję przy użyciu podstawowej charakterystyki odpadów, oraz wyników testów zgodności.

Obowiązki posiadacza odpadów!

Każdy posiadacz odpadów, jak również podmiot prowadzący transport obowiązany jest do przechowywania dokumentów sporządzonych na potrzeby ewidencji przez okres 5 lat. Taki okres liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone te dokumenty. Zobowiązany jest również do udostępnienia ewidencji na żądanie organów uprawnionych oraz karty ewidencji odpadu. Ta karta to inaczej zbiorcze zestawienie kart przekazania odpadu z podziałem na kody. Za sporządzanie kart ewidencji odpowiedzialny jest posiadacz odpadów. Zawiera ona szczegółową informację na temat przyjętych odpadów, tym również informacje dotyczące recyklingu i ich składowania. Podobnie jest w przypadku odpadów niebezpiecznych. Według ustawy odpady niebezpieczne to takie odpady, które stanowią szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego. Dlatego też bardzo ważne jest poprawne zarządzanie nimi, jak również bieżąca kontrola procesów ich segregacji i utylizacji. Odpady niebezpieczne powstają nie tylko w sektorze gospodarczym i przemysłowym, ale również w gospodarstwach domowych. Właśnie dlatego jest to temat szczególnie istotny!

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy