Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

30/04/2019

Zagrożenia i ryzyko w funkcjonowaniu współczesnych oczyszczalni

Przydomowe oczyszczalnie ścieków cieszą się obecnie coraz większym zainteresowaniem. Nowoczesne systemy oczyszczalni działają sprawnie, wydajnie, oszczędnie, a przede wszystkim ekologicznie. Generowane ścieki podlegają naturalnym procesom biologicznym, dzięki którym wszelkie nieczystości zostają rozłożone do postaci prostych, nieszkodliwych dla środowiska związków mineralnych. Oprócz tego urządzenia do oczyszczania ścieków są wygodne i proste w eksploatacji oraz ekonomiczne.

Niemniej każda oczyszczalnia ścieków wymaga dostosowania się do pewnych zasad związanych z prawidłowym montażem, późniejszym użytkowaniem, a przede wszystkim regularnym czyszczeniem, regularnym kontrolowaniem i serwisowaniem.

Zagrożenia wynikające z budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

W przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków, kluczowe znaczenie ma przede wszystkim fachowe określenie warunków wodno-gruntowych, na których ma powstać inwestycja. Określaniem warunków gruntowych zajmują się profesjonalne firmy. Dopiero po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych można podjąć decyzję o rozpoczęciu budowy oczyszczalni. Dlaczego to takie ważne?

Oczyszczone ścieki z przydomowych oczyszczalni przedostają się do ziemi. Jeśli na pobliskim terenie znajduje się kilkanaście oczyszczalni, do gleby przedostaje się znacząca ilość wody. Jeśli na danym obszarze grunt jest słabo przepuszczalny, może dojść do podtopień. Dodatkowo trzeba uwzględnić fakt, że poziom wód gruntowych jest zależny od wielu innych czynników. Dlatego wszelkie badania i analizy należy zlecić fachowej firmie, która będzie w stanie dokonać stosownych pomiarów i kompleksowo doradzić klientowi.

Konieczny nadzór i badania laboratoryjne oczyszczalni ścieków

Każda oczyszczalnia musi być objęta nadzorem technologicznym. Podczas dokładnej kontroli można ocenić, czy wszystkie elementy konstrukcyjne prawidłowo działają. W interesie właściciela przydomowej czyszczalni jest również regularna kontrola jakości odprowadzanych do gruntu ścieków. Można ją wykonać zlecając analizy próbek ścieków uprawnionej firmie. Standardowymi oznaczeniami próbki ścieków świadczącymi o ich jakości jest Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu, Chemiczne zapotrzebowanie tlenu i zawiesina ogólna. Dla typowych oczyszczalni komunalnych dopuszczalne stężenia tych wskaźników wynoszą odpowiednio: 40 mg/l, 150 mg/l i 50 mg/l. W przypadku gdy analizy wykażą przekroczenie któregokolwiek z podanych parametrów należy niezwłocznie podjąć działania naprawcze. Wskazane jest zlecenie przeglądu i naprawy oczyszczalni wyspecjalizowanej firmie dysponującej uprawnionymi technikami, technologami oraz pojazdami do ciśnieniowego czyszczenia osadników gnilnych i utylizacji powstałych w nich osadów takich jak GEA-NOVA.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy