Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

04/01/2021

Czym jest Baza Danych Odpadowych?

BDO, czyli baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami jest systemem teleinformatycznym, w którego skład wchodzi między innymi rejestr BDO oraz liczne ewidencje dotyczące gospodarki odpadami w firmach. Głównym celem powstania tej Bazy Danych jest gromadzenie informacji dotyczących o podmiotach gospodarczych, które zajmują się wytwarzaniem odpadów. Ma to wpłynąć na sprawniejsze zarządzanie gospodarką śmieciową oraz zwalczyć niewłaściwe praktyki firm, jeśli chodzi o gospodarowanie odpadami.

Kto podlega pod obowiązek rejestracji w BDO?

Pod obowiązek rejestracji w Bazie Danych Odpadowych podlegają wszystkie podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach. Są to zatem przedsiębiorcy, którzy wytwarzają odpady i prowadzą ich ewidencję, wprowadzają na terenie Polski produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny, a także produkują lub importują opakowania na terytorium Unii Europejskiej. Oznacza to, że obowiązkowi podlega również wiele jednoosobowych działalności.

Raport Bazy Danych Osadowych a wywóz nieczystości

Przedsiębiorcy zobowiązani są do składania skrupulatnych sprawozdań. Powinni oni prowadzić ewidencję odpadów, podając między innymi informacje o ich masie i rodzaju, sposobie gospodarowania (jeśli taki występuje), instalacjach do przetwarzania odpadów.

Ewidencja odpadów w BDO odbywa się w dwóch krokach. Pierwszym z nich jest przygotowanie elektronicznej karty przekazania wytworzonych odpadów. Należy w niej zawrzeć informacje dotyczące masy i kodu odpadów, adresu firmy, która transportuje odpady, adres przejmującego odpady (np. firmę prowadzącą przetwarzanie odpadów) oraz datę ich przekazania. Drugi krok to przygotowanie elektronicznej karty ewidencji odpadów, w której notuje się wytworzone i przekazane odpady.

Wpisów do BDO należy skrupulatnie przestrzegać. Za niestosowanie się do nich grożą kary grzywny od 100 do ponad 1 mln zł oraz kary aresztu. Brak skrupulatnego i terminowego podejścia do rejestracji i raportów składanych do Bazy Danych Odpadowych może skutkować poważnymi konsekwencjami dla przedsiębiorców.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy