Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

07/11/2023

Jaka jest kara za brak wywozu szamba?

Nieregularne opróżnianie szamba jest problemem, który dotyczy zarówno właścicieli nieruchomości, jak i osób odpowiedzialnych za utrzymanie porządku w gminach. W Polsce istnieje wiele przepisów regulujących kwestie związane z utrzymaniem porządku oraz ochroną środowiska, a niewłaściwe postępowanie z nieczystościami może skutkować nałożeniem kar finansowych. W niniejszym artykule omówimy zagadnienie kar za brak wywozu szamba, analizując przepisy prawa oraz praktyki stosowane przez organy kontrolne.

Jakie są przepisy prawne dotyczące wywozu szamba?

W Polsce obowiązują różne przepisy regulujące kwestie związane z gospodarowaniem odpadami, w tym także odpadami powstającymi w wyniku użytkowania szamb. Podstawowym aktem prawnym jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21), która określa zasady postępowania z odpadami oraz obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania szamba. Obowiązek wywozu szamba spoczywa na właścicielu nieruchomości, który jest zobowiązany do dbania o utrzymanie porządku na swoim terenie oraz właściwego gospodarowania odpadami. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku, właściciel może zostać ukarany na podstawie art. 116 ust. 2 ustawy o odpadach, który przewiduje karę grzywny do 5 000 zł.

Czy w Polsce przeprowadzane są kontrole wywozu szamba?

W Polsce kontrolą nad prawidłowym gospodarowaniem odpadami zajmują się różne organy, w tym inspekcja ochrony środowiska oraz inspekcja sanepidu. Kontrole mogą być przeprowadzane zarówno na wniosek mieszkańców, jak i z inicjatywy organów kontrolnych. W przypadku stwierdzenia braku wywozu szamba, organ kontrolujący może nałożyć na właściciela nieruchomości obowiązek usunięcia nieczystości oraz wykazania się dokumentacją potwierdzającą prawidłowe postępowanie z odpadami. Jeżeli właściciel nie wywiąże się z tego obowiązku, może zostać ukarany grzywną.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy