Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

19/09/2020

Kody odpadów. O czym nam mówią?

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, każdy ich posiadacz ma obowiązek prowadzić na bieżąco ich ilościową i jakościową ewidencję zgodnie z katalogiem odpadów. Od tej reguły jest kilka wyjątków. Należą do nich wytwórcy odpadów komunalnych, osoby oddające pojazdy na złom, rolnicy gospodarujący na mniej niż 75 ha, osoby fizyczne i jednostki niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne oraz podmioty prowadzące nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów. Ewidencja nie jest również potrzebna w przypadku rodzajów odpadów wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Jak określić kod odpadu?

Kody i rodzaj odpadów określa się na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów. Kody mają po sześć cyfr. Dwie pierwsze oznaczają grupę odpadów, dwie drugie cyfry – podgrupę, a dwie ostatnie – rodzaj odpadu. Grup odpadów obecnie jest 20, z czego grupą 16 są „odpady nieujęte w innych grupach”. Odpady klasyfikuje się zgodnie z katalogiem według źródła ich powstania powstawania. Kody oznaczone gwiazdką oznaczają odpady niebezpieczne.

Weźmy za przykład zużyte np. w warsztacie stolarskim rozpuszczalniki. Odpad ten powinien być oznaczony kodem 14 06 03*.

  • Grupa 14 oznacza odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów.
  • Podgrupa 14 06 oznacza odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów w pianach lub aerozolach.
  • Rodzaj 14 06 03 oznacza inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników.
  • * oznacza, że mamy do czynienia z odpadem niebezpiecznym.

Po co wprowadzono kody odpadów?

Kody odpadów ułatwiają pracę służbom zajmującym się gospodarką odpadami. Odbiór odpadów jest szybszy i bardziej wydajny – dzięki kodom służby wiedzą m.in. czy jadą po odpady niebezpieczne, odpady ciekłe, łatwopalne itp. Wykorzystanie kodów usprawnia też znacząco recykling i utylizację odpadów.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy