Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

15/09/2020

Rodzaje odpadów ciekłych, podlegające wywozowi i utylizacji

Osobom niezwiązanym z branżą gospodarowania odpadami może wydawać się, że odpady ciekłe to rzadkość, a firmy utylizujące ścieki zajmują się głównie opróżnianiem szamb. To jednak nie prawda. Rodzajów odpadów ciekłych jest bardzo dużo, zdarzają się też wśród nich takie, które są wyjątkowo niebezpieczne dla ludzi i środowiska. Co warto o nich wiedzieć?

Odpady z kodem 02

Wiele rodzajów odpadów ciekłych otrzymuje kod odpadów z grupy 02, czyli są to „odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności”. Co dokładnie odbierają firmy utylizujące tego typu odpady? Są to między innymi odchody zwierzęce, osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa, odpadowa serwatka, odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców, wysłodki itp.

Grupa 16, 19 i 20

Odpady ciekłe to również te, które zalicza się do grupy 19 (odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych), do grupy 20 (odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie) oraz grupy 16 (odpady nieujęte w innych grupach). Tu można wymienić m.in. produkty spożywcze przeterminowane lub niezdatne do spożycia, ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych, zwierzęcych i roślinnych, tłuszcze; i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające oleje jadalne i tłuszcze, odpady kuchenne ulegające biodegradacji, czy szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości.

Odpady ciekłe mogą być również kwalifikowane w innych grupach, co więcej może się zdarzyć, że odpady o takim samym kodzie mogą występować zarówno w formie ciekłej jak i stałej np. komunalne osady ściekowe 19 08 05.

Jak odbiera się odpady ciekłe?

Procedura i koszty zależne są od wielu rzeczy. Firma odbierająca odpady przygotowując wycenę, musi znać kod odpadu ciekłego oraz jego ilość. Oczywiście inaczej wycenia się jednorazowy odbiór, a inaczej stałą współpracę np. roczną. Firmy posiadają swoje samochody asenizacyjne o różnych pojemnościach, dzięki czemu mogą dobrać odpowiedni sprzęt do danej ilości załadunku. Jeśli klient nie jest pewien co do składu odpadu i jego kodu, w dobrej firmie zajmującej się utylizacją odpadów płynnych może liczyć na pobór próbki i jej analizę, by dokładnie określić warunki dalszej współpracy. Prosta analizy (np. BZT5, azot, fosfor) w Geanova są bezpłatne!

Pamiętajmy, że nie każda firma posiadająca samochód asenizacyjny może wywozić odpady. Firmy uprawnione do wywozu odpadów ciekłych powinny mieć odpowiednie zezwolenia, a ciężarówki powinny mieć wyraźne oznaczenie na froncie z napisem „ODPADY”.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy